Tenker vi ikke langt, kommer vi til kort

Tenker vi ikke langt, kommer vi til kort

Samfunnet i dag har en lei tendens til å tenke kortsiktig. Hvis vi greier å ha et langsiktig fokus og satse mer på forebygging vil vi få bedre helse, forhindre kriger, begrense klimaendringene og minske ulikhet.

Det sier seg selv at dette er veien å gå for å spare oss selv og samfunnet for enorme kostnader og ikke minst lidelser.

God helse
De aller fleste voksne vet godt at det er lurt å planlegge og tenke litt fremover, problemet er mer det av vi lett faller for fristelsen, for eksempel til å kjøpe noe godteri, som vi egentlig vet ikke er så sunt. Her og nå har det kanskje ikke så mye å si for helsen, men i det lange løp har det konsekvenser.

I en kronikk hevder noen leger at av 100 kroner brukt på helse går 97 kroner til reparasjon mens kun 3 kroner går til forebygging. Poenget deres er at legene må tidligere på banen med råd og forebygging og ikke vente til symptomene kommer. For det viser seg at 80 % av våre sykdommer skyldes livsstil.

Å skape fred
Hvis man skal forebygge krig er det ikke den beste strategien å bruke enorme mengder penger på våpen og avskrekking slik regjeringen legger opp til med ytterligere 600 milliarder på forsvaret de nærmeste tolv år. Dette er drevet av frykt, men da er det greit å minne om at Nato er langt sterkere enn Russland.

Hvis vi bare tenker kortsiktig ender vi opp med en mengde våpen og kampklare soldater uten å ha blitt noe særlig klokere. Jeg har ikke hørt noe om ekstra satsing på fredsarbeid. Hva med å opprette et Fredsdepartement? Poenget er at dette får forsvinnende lite ressurser i forhold. Hvor er logikken i det?

Den beste strategien for å forhindre krig og skape fred er å tenke langsiktig ved å fokusere på forebygging, i dette tilfelle utdanning, fredsarbeid, dialog og konflikthåndtering.

Den norske komikeren Anne-Kat. Hærland sa en gang følgende:
– I en verden som prioriterer forsvar foran utdanning, sitter vi igjen med smarte bomber og dumme unger.

Begrens klimaendringene
Når det gjelder klimaendringene gjelder det å få fortgang i omstillingen til en fossilfri verden. Det satses ikke nok og det går for sakte. Over 99 % av norske Equinor sin energiproduksjon kommer fra olje og gass, mens kun 0,13 % er fornybar. Dette er ikke smart av tre grunner:

 1. Det er dårlige nyheter for miljøet.
 2. Det satses på en bransje som uansett skal fases ut.
 3. Det hindrer utviklingen mot fornybarsamfunnet, fordi alt for mange kloke hoder brukes på fossil energi.

Se heller til Danmark og deres energiselskap Ørsted som er mye mer ambisiøs med sin fornybarsatsing.

Det er hyggelig at Bergen i begynnelsen av mai i år hadde rekordhøye temperaturer med nesten 25 varmegrader, men det har en bakside. Problemet er at varmerekordene ryker både her og der. 2023 var det varmeste året på 100 000 år. Det verste er at klimautslippene fremdeles øker. Og Norge går baklengs inn i fremtiden med å tildele hele 62 nye oljelisenser.

Den farlige ulikheten
Økende ulikhet, som mange samfunn opplever, er en farlig trend fordi det skaper ustabilitet. Norge er et av de bedre land på dette området, selv om også vi har store forskjeller og fattigdom. Andre land har det blitt mye verre, som i USA.

De økende forskjellene der fører til konflikter, økende fattigdom og hjemløse, enormt mange som sliter for å klare seg, og en levealder som minker. Dette gir grobunn til uønskede krefter som igjen kan frembringe personer vi ikke ønsker skal komme til makten, som høyreekstreme Trump i USA. Han har vært en viktig grunn til så mye splittelse og polarisering at det til og med i disse dager går en Hollywoodfilm på kino med tittelen Civil War (borgerkrig).

Hva er fellesnevneren for alle disse nevnte problemene? Det åpenbare er kortsiktig tenkning som medfører at økonomiske motiver går foran menneskelige hensyn og bevaring av naturen. Problemet er at dårlige kortsiktige beslutninger, enten i politikken eller styrerommene, før eller siden kommer tilbake for å hjemsøke oss. Det merker vi alle med klimaendringene som herjer med ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer.

Vi trenger å vri samfunnet over på en langsiktig tankegang hvor mennesker, naturen, planeten og alt som lever på den må komme først. Hvis ikke kommer det til å bli ekstremt kostbart, både økonomisk og menneskelig.

Heldigvis finnes det de som tenker langsiktig. Faktisk ble det i fjor startet et senter som kaller seg Langsikt. Det er en politisk uavhengig tankesmie og et av deres slagord er politikk som ser lenger. Dette initiativet fortjener virkelig applaus.

Tenk hvilken verden vi hadde fått om faren for krig ikke lenger var til stede, hvor fattigdom var sterkt redusert og vi har fått stoppet utslippene. Vi ville fått renere luft, bedre helse og tryggere og gladere mennesker.

Med en massiv satsing på langsiktig tenkning og forebygging vil vi alle blitt vinnere.


Denne artikkelen ble publisert i Bergens Tidende 16.05.2024.


Hva fører til populistiske meninger og hvordan bli kvitt det?

Hva fører til populistiske meninger og hvordan bli kvitt det?

© Stavanger Aftenblad (fotomontasje)

 

Det er skumle tider vi lever i med fremvekst av populistiske ledere og autoritære regimer. For å bli kvitt slike krefter, som fører til diktaturer, må vi forstå hvorfor de skapes.

Øyvind Østerud, som er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), mener at nedgangen i demokratisk styresett ofte skyldes økonomiske tilbakeslag.

– Det blir gjerne mer misnøye, mer polarisering. Myndighetene strammer gjerne litt til fordi det er mer uro, så økonomiske kriser er en viktig del av forklaringen på tilbakegangen i demokratisk styresett.

Norge er et lyspunkt i en for tiden dyster verden. Vi er rangert som nummer en når det gjelder demokratisk utvikling. Ikke bare det, vi er også nummer en når det gjelder pressefrihet.

Vi har et sosialdemokrati med blandingsøkonomi som basis, dvs. en blanding av kapitalisme og sosialisme. Selv om det ikke er perfekt, har vi grunn til å være stolte, men det viser også hvor viktig det er å forsvare frihet og bekjempe fattigdom og ulikhet.

Rudolf Steiner mente at det var tre områder i samfunnet som burde vektlegges likt for at samfunnet skulle være velutviklet og harmonisk, nemlig økonomi, politikk og kultur.

Disse tre områdene bør bli gitt lik viktighet og uavhengighet mente han, ellers kan det medføre menneskelig lidelse, og som vi nå også har erfart, ødelagt natur. Først da vil vi få et sivilisert samfunn. Ingen av disse tre områdene burde dominere over de andre. Problemet er at det er nettopp det som har skjedd over store deler av verden.

I USA har det økonomiske området dominans over det kulturelle og det politiske området.
Mange i Kongressen og Senatet i USA får store summer av selskaper, noe som medfører en svært usunn påvirkningen på politikken deres. Det har medført en uverdig skjevfordeling og nedbryting av samfunnet.

I Russland dominerer politikken over det kulturelle og det økonomiske området.
Russland med Putin i spissen styrer nå landet med jernhånd og frykt. Det har nå blitt et diktatur. Hans forvridde gammeldagse ideologi og kynisme har medført indoktrinering av befolkningen og en forferdelig angrepskrig mot Ukraina.

I Afghanistan er det kulturen (i form av religion) som dominerer over det økonomiske og politiske området.
Landet burde aldri vært styrt av det religiøse Taliban hvor spesielt kvinner bli undertrykt og skadelidende.

Kristendommen hadde før i tiden sterk innflytelse på politikken i Vesten. Det å skille stat og kirke her i Norge har vært et fremskritt, fordi en bestemt religion med sine dogmer og regler, aldri bør sitte ved makten. På den annen side har Norge nå blitt et sjelløst samfunn, på dette området står vi ikke så sterkt da vi har kastet ut barnet med badevannet.

De mest fremtredende ideologiene her i vesten har vært kommunismen og kapitalismen. Det største problemet er ikke ideologiene i seg selv, men at maktsyke, grådige og egoistiske mennesker styrer. Verken makt eller penger bør være den drivende kraften.

For å være leder av et land bør man ha høy etikk. Det er her det egentlige problemet ligger. Alt for mange ledere er rett og slett ikke modne nok. Det gjelder både sosialistiske og kapitalistiske land, eller andre land med andre ideologier.

I vanskelige tider søker man gjerne mot sterke ledere som har enkle løsninger. Problemet er ofte at de fører en populistisk politikk som helst legger skylden på andre, som for eksempel utlendinger, men de er en fantastisk resurs med riktig integrering.

Vi trenger kloke voksne ledere som viser empati, har respekt og viser toleranse. Vi trenger ledere som viser nestekjærlighet og hvor folk blir sett og forstått.

I tillegg trengs det et opplyst folk, noe som krever oppdragelse og utdannelse som lærer våre barn grunnleggende menneskelige verdier. Og de trenger å lære å respektere andres kulturer og meninger fordi det forhindrer polarisering og mobbing. Vi trenger å forene, ikke splitte folk slik høyreekstreme Donald Trump har gjort i USA. Nå går til og med en Hollywoodfilm med tittelen Civil War på kino, så ille har polariseringen blitt der at de lager film om et delt USA som fører til borgerkrig.

Trøsten er at diktaturer og vanstyrte regimer før eller siden faller slik det gjorde i Øst-Tyskland og hele det gamle kommunistiske Sovjetunionen. Menneskets natur er sterk og vanskelig å bryte ned, spesielt når man står sammen. Til slutt gjør folket opprør når kjærligheten og omtanken mangler, urettferdigheten regjerer og friheten innskrenkes.

Norge og Norden generelt er kanskje den regionen i verden som er nærmest Steiner sine idealer som de mest velfungerende samfunn på jorden. Vi er blant de som er mest fritt og solidarisk.

Det viser at frie samfunn med lite ulikhet og utenforskap, som tar hensyn og viser menneskelig varme er den beste medisin mot populistiske meninger og et diktatorisk samfunn.


Denne artikkelen ble trykket i Stavanger Aftenblad 14.05.2024.


Klimaboka er en skattkiste

Klimaboka er en skattkiste

Det er litt slik i bokverdenen som det er i motebransjen, hvor klær fort blir «gammelt». Men, Klimaboka av Greta Thunberg er slett ikke gammel og utdatert, snarere tvert om. Den utkom rett før jul i 2022, men er vel så aktuell i dag.

Dette er ikke en bok som Greta Thunberg har skrevet selv. Rundt hundre personer med kompetanse fra mange forskjellige områder har fått et talerør gjennom denne boken. Resultatet har blitt omfattende, men svært vellykket.

Og Greta Thunberg bidrar selv og supplerer med mye fin informasjon gjennom hele boken. Den er engasjerende og det som vanligvis er tungt stoff har blitt nokså lett å forstå. Siden det er så mange bidragsytere blir den nesten som et oppslagsverk. Den er ganske stor og med mange illustrasjoner. Boken er mye vitenskapsbasert som professorer og forskere bidrar til, men også andre stemmer har fått bli med, som mange klimaaktivister og representanter for urfolk.

Klimasaken har kommet litt i bakevjen etter de dramatiske hendelser i Midtøsten høsten 2023. For tiden er det to store kriger som pågår og som har fått mye oppmerksomhet. Oppi all lidelsene krigene medfører får dessverre naturen også svi. Krig etterlater enorme ødeleggelser og store sår i naturen som det tar lang tid å fikse. Krig og militære utgifter er heller ikke noe som tas med i klimaregnskapet.

De nyeste klimarapportene viser at 2023 blir det varmeste noen gang registrert. Samtidig hevder noen klimaforskere at 1,5 graders oppvarming av jorden ble passert nå i 2023. Konklusjonen blir at vi trenger en massiv omstilling til en miljøvennlig og fossilfri verden, og det fort. Dette kommer også frem i Klimaboka.

Ingenting tyder på at det kommer til å skje. Vi gjør for lite, for sakte. Vi kan ikke lenger velge å gjøre litt her og der – vi må gjøre alt vi kan, sier Greta Thunberg. Det foregår riktignok en stor utbygging av bl.a. solkraft og vindkraft i verden, men dette har begrenset virkning fordi energiforbruket øker og det spiser opp mye av den fossilfrie økningen.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Det er mange interessant vinklinger i boken. George Monbiot, en kjent miljøskribent, hevder at media har hovedskylden for miljøproblemene og klimaendringene vi nå ser. En viktig grunn er at de store medieselskapene har styrtrike eiere som gjerne vil opprettholde sin livsstil. For eksempel ble klimafornektere i årevis gitt like høy eller høyere status enn klimaforskere. Han mener media har svertet mennesker som utfordrer det økonomiske systemet som driver oss mot katastrofe, at de har fornektet realitetene og distrahert oss med uvesentlige fakta og enorme mengder kjendissladder.

Greta selv mener det må et paradigmeskifte til. Hun er kanskje den som sterkes hevder at vi må endre levesett og tankesett. Det hun skriver er godt gjennomtenkt. Det Greta Thunberg mener er at vi må bevege oss vekk fra profitt og konsum, og heller velge nøysomhet. Det globale rike nord for eksempel er ansvarlig for 92 % av alle utslipp som overskrider de planetariske grensene.

Det finnes faktisk ingen som helst grunn til å tro at de nødvendige endringene vil gjøre oss mindre glade eller mindre fornøyde. Hvis vi klarer å gjøre dette riktig, vil livet få mer mening enn overforbruk, egoisme, overfladiskhet og grådighet er i stand til å gi oss. I stedet kan vi skape tid og rom for samhold, solidaritet og kjærlighet. Jeg kan ikke skjønne at noen kan se på det som et tilbakeskritt i menneskehetens utvikling. Snarere tvert imot: Det ville være menneskelig utvikling – menneskelig revolusjon.

Greta Thunberg
Utdrag fra Klimaboka og kapitelet, en helt ny måte å tenke på.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Jeg kan ikke si meg mer enig. Den ekstreme materialismen og konsumet vi har nå til dags gjør ikke mennesker mer lykkelig, og det er også en viktig del av problemet. Når dette skrives, har også Black Friday nettopp vært og det gjør ikke saken bedre. Det ligger i sakens natur, og er en viktig del av bokens poeng, at vi bør være mer ydmyke i forhold til naturen og ta bedre vare på våre medmennesker. Slik det er nå er vi ganske så fanget at materialismens ytre verden, noe som er en konsekvens av åndelig fattigdom.

Greta mener at vi vil få et bedre liv når vi blir mindre materialistiske og egoistiske. Det tror jeg vi alle kan være enige i. Problemet er, og det blir også understreket i boken, at hvis vi fortsetter på samme veien uten å gjøre store endringer, vil de problemene vi ser i dag bli småtterier i fremtiden.

Videre mener hun at vi i den rike del av verden, spesielt Vesten, bør gi kompensasjon til den tredje verden som vi har utnyttet og kolonisert. Og som Greta sier, det er en urettferdighetskrise skapt av oss i den rike verden. De som har gjort minst for å forårsake den, er også de som kommer til å lide mest.

Boken viser, som sagt, at vi går en trøblete fremtid i møte. Teknologien kan bare hjelpe oss til en viss grad. Det som vi bør lytte mer til er urfolkene, som har en mye mer respekt for naturen og ser den som besjelet. De får da også siste ord i boken av bidragsyterne. Her nevnes det at vi trenger et nytt verdenssyn som dreier seg om å bevege seg vekk fra å se jorden som en lagerbygning med forbruksvarer til å se den som en skål, hvor moder jord fyller den med alt vi trenger. Det er vårt ansvar å dele den likt og holde skålen full. Det står også at denne endringen er en åndelig endring.

Det presenteres også mange løsninger, som Rewilding. Det handler om å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. I boken antydes det at økosystemene var så rikholdige av liv før i tiden at vi knapt ville trodd våre egne øyne i dag. Nå anslås det at kun 3 prosent av jordens overflate kan regnes som «økologisk intakt».

For meg fremstår Greta som en Pippi-skikkelse. Begge har sitt opphav i Sverige og begge er unge, annerledes og med sterke meninger.

Det går treigt med å «redde verden» og Greta har mang en gang snakket om hvor tafatt politikerne er i mange betydningsfulle fora. Det er spesielt at det må en svært ung kvinne til for å snakke fornuft, hovedsakelig til eldre hvite menn.

Helt på slutten ramsers det opp en mengde utmerkede forslag til hva man kan gjøre. Her henvender man seg til alt fra politikere, journalister, influensere, media, samfunnet generelt og til helt vanlige folk med utmerkede forslag og råd.

Er du interessert i å lese de første sidene i boken kan det gjøres hos utgiver Cappelen Damm.

Til slutt tar jeg med et lite utdrag fra en representant for urfolket:
Jeg tror vi befinner oss i dette farlige øyeblikket fordi vi ikke har elsket jorden nok, og det er kjærlighet som vil lose oss i sikkerhet. Jeg drømmer om en tid da vi ikke blir drevet av frykt for hva som kommer mot oss, selv om det er skummelt nok, men av kjærlighet til en vakker visjon om en hel og leget verden.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk november 2023.

 

Restaurering av økosystemer vinner frem

Restaurering av økosystemer vinner frem

Kanalveien på Mindemyren i Bergen. Bilde Håvard Prestegården.

 

Det å tilbakeføre naturen «rewilding» har blitt mer og mer utbredt. Dette tiåret vi er inne i nå er også utpekt som FNs tiår for restaurering av økosystemer.

Vi vet nå at arter dør ut i et skremmende tempo både på land og i vann, noe vi mennesker har forårsaket med forurensning, sprøytemidler og på mange andre destruktive måter.

Vi er nå mer bevist enn noen gang om at vi må bevare den naturen vi har igjen. Det er også viktig å opprettholde et biologisk mangfold fordi det bidrar til at økosystemene blir selvregulerende.

Men, det er en økende bevissthet om at bevaring av natur ikke er nok. Det trengs også tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker, for det er det enormt mye av.

Rewilding

Rewilding er et engelsk begrep som spesielt brukes innen naturforskning og naturvern og beskriver det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. Uttrykket oppsto da kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene begynte.

Filosofien bak rewilding er at alt levende inngår i næringskjeder eller økosystemer, og at vi mennesker i alt for lang tid har valgt å overse dette. Vi har utryddet arter i stort tempo og skapt en økologisk ubalanse som må gjenopprettes.

Kilde: Wikipedia

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er kun 28 prosent av verdens isfrie landareal regnet som lite påvirket av menneskelig aktivitet.

I Norge er det få mennesker i et relativt stort land med mye skoger, fjell og fjorder. Vi har derfor ikke så mye ødelagt natur.

I Storbritannia derimot er det lite skoger igjen, bare 13 prosent. Man antar at enormt mye har blitt hugget ned gjennom tidene. Nå tar de grep og skal plante tre milliarder trær de neste tretti årene, noe som vil øke prosentandelen til 17.

Men dette blekner mot hva Kina har gjort. Allerede i 1978 satt de i gang verdens største restaureringsprosjekt, mest kjent under navnet «Great Green Wall of China». Kina måtte gjøre noe med ørkenspredningen. Dette ble forårsaket av at de hugget ned skogene for å gjøre plass til nye byer og infrastruktur. Så langt har de plantet mer enn 66 milliarder trær på enorme områder og skal fortsette med dette frem til 2050. Men dette har ikke vært uten problemer, da mange av trærne er fremmede arter som suger til seg masse vann på bekostning av lokal fauna, mens mange andre trær har død.

Det som er klart, er at restaurering av natur må planlegges og gjennomtenkes godt. En viktig årsak til klimaendringer vi nå ser rundt om i verden skyldes at vi har vært ubevisste om hva vi har gjort. Vi har ikke forstått vår dype forbindelse med moder jord. Vi har ikke tatt hensyn, og vi møter nå konsekvensene. Vi har ikke forstått prinsippet om at det vi gjør mot naturen gjør vi også mot oss selv, fordi vi er en del av den.

Men, det er så absolutt en endring og ny bevissthet på gang. For eksempel blir nå elver, som før var lagt i rør, ført fram i lyset igjen mange steder i verden. Dette er tilfelle også i Norge, med kanalen på Minde i Bergen som ferskt eksempel, da den ble ferdig i sommeren 2023.

I Skottland, ikke langt fra Loch Ness, har nå verdens første Rewilding senter blitt ferdig i april i 2023. Her vil de demonstrere de økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle fordelene som rewilding kan gi, i tillegg til selve restaureringen.

Det fremste og kanskje beste eksemplet på rewilding er det lille landet Costa Rica i Mellom-Amerika som står for. Mesteparten av landet bestod av regnskog før de enorme trærne ble hugget ned for å lage beitemark for kyr og for å dyrke jorden. De høye avskogingsratene fikk regjeringen til å ta grep, bl.a. ble avskoging langt vanskeligere å gjennomføre. Bøndene fikk betalt for å beskytte naturen, beskytte vassdragene og plante- og dyrelivet. I dag har skogen kommet tilbake og mesteparten av landet har igjen blitt jungel. Dette eksemplet burde landene i Sør-Amerika, som har verdens største regnskog, nemlig Amazonas, ta lærdom av.

Norge har vedtatt at 10 prosent av norsk skog skal være vernet, men i dag gjelder det kun cirka 4 prosent. Per Espen Stoknes fremmet i 2018 et representantforslag om restaurering i Stortinget. Her er et utdrag fra dokumentet:

«Minnene om nær uendelige villmarker, fugletrekk som fylte hele himmelhvelvet, fjorder som kokte av fisk er nesten utslettet fra den kollektive hukommelsen … Bare i vår tid har rypene i fjellet og laksen i elvene og sjøfuglene langs kysten blitt langt færre. Helt siden den industrielle revolusjon har arealinngrep, miljøgifter og grenseløs jakt utryddet arter og svekket bestander i et tempo som er unikt i menneskenes historie. Mye av livet på Jorden har forsvunnet før noen rakk å dokumentere den rikdommen som fantes. Men det betyr også at potensialet for restaurering av en rikere og villere natur derfor er større.»

Forslaget ble nedstemt (kilde Aftenposten Innsikt).

På slutten av 90-tallet ble min forståelse rundt menneskets påvirkning på naturen vekket. I et foredrag jeg var på var det spesielt en setning jeg bet meg merke i; Den største forurensningen fantes ikke utenfor i verden, men inne i våre sinn.

Det er vår forståelse og våre tanker som vi først og fremst må ta tak i. Å se på jorden vår som levende og at vi er forbundet med henne har alt å si. Da handler det ikke lenger om utnytting, men om respekt og omtanke.

Det at interessen for rewilding er sterkt økende tyder på at det er et stort mentalitetsskifte på vei.

Det er på tide og helt nødvendig.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk oktober 2023.

 

Økokrati

Økokrati

Behovet for et grønt paradigmeskifte øker

«Mennesker og natur er på kollisjonskurs. Menneskelige aktiviteter påfører ubønnhørlig og ofte irreversibel skade på miljøet og vesentlige ressurser … Fundamentale endringer presser seg på, hvis vi skal unngå kollisjonen, som vår nåværende kurs vil føre til …»

Dette sitatet er ikke nytt, men stammer fra 1992, da 1700 av verdens fremste forskere presenterte skrivet World Scientists’ Warning to Humanity.

Man kan ikke si at verden har foretatt radikale eller fundamentale endringer som kan forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene, noe som bare blir verre og verre for hvert år.

Dette ønsker den danske forfatteren Jens André Herbener å gjøre noe med. Høsten 2023 utkom boken hans, Økokrati på norsk gjennom Flux forlag. I den forbindelse har forfatteren lansert webstedet www.oekokrati.com hvor det står mer informasjon om boken og hva økokrati er for noe.

Flux forlag hadde et intervju med forfatteren i september 2023 som kan sees på YouTube:
Slik skaper vi en bærekraftig verden – En samtale med Jens-André Herbener

 

For noen år siden kom han ut med boken Naturen er hellig, også den på norsk. Den tar et oppgjør med gammeldagse religiøse oppfatninger hvor mennesket hersker over naturen og alt som lever der. Disse holdningene har hatt, og har fremdeles, mye skyld i de klimaproblemene vi ser i dag fordi vi har latt gudene (som han kaller dem) Penger, Forbruk og Vekst overkjøre naturens balanse. Han mener vi må tilbake til en mer animistisk syn hvor verden var mer besjelet. Han stiller derfor spørsmålet om utbredelsen av grønn religion og spiritualitet verden over vil være med å forhindre den store klimakatastrofen?

Aftenposten hadde en bokomtale da den utkom som kan leses her.

I den nye boken, Økokrati, presenterer han ni viktige områder som kan være med på å snu den faretruende retning verden beveger seg i. Disse er gjengitt nedenfor:

 1. Sett av halvparten av jorden til uberørt natur
 2. Avskaff industriell dyreproduksjon og spis langt mer plantekost
 3. Gi naturen juridiske rettigheter
 4. Erstatt fossil energi med fornybar energi og atomenergi
 5. Stopp de rikes overforbruk og innfør likevektsøkonomi
 6. Reduser (frivillig) verdensbefolkningen til 2-3 milliarder
 7. Spre økosentriske (motsatt egosentriske) verdensoppfattelser og verdier
 8. Lag en økosentrisk reform av skole og utdannelse
 9. Lag en økosentrisk reform av mediene

Det store spørsmålet er hvordan man skal få dette til? Ifølge forfatteren trengs det et grønt paradigmeskifte i form av en ny samfunnsmodell basert på et økosentrisk demokrati, forkortet til økokrati.

Dagens demokratier er styrt av gammeldagse prinsipper hvor forbruk og økonomisk vekst prioriteres. Det blir ikke bedre av maktkonsentrasjonen av store bedrifter og utstrakt lobbyvirksomhet. Ikke bare det, ifølge forfatteren er reelt sett mange demokratier i dag en slags plutokratier, dvs. de er styrt av de rike og pengesterke.

Hele jorden, naturen og alle livsformer må tas med i betrakting når vi styrer verden, ikke bare oss mennesker. Det kan man få til ved å skape økosentriske parlamenter, forfatninger, lover og rettigheter. Forfatteren mener at dette skiftet vil komme nedenfra. Han ønsker et ikke-voldelig grønt folkeopprør fordi dagens metoder har slått feil og går altfor sakte.

Målet er å oppnå følgende:

 • At alle mennesker på Jorden får en rimelig levestandard.
 • At menneskenes dominans og tilstedeværelse på Jorden reduseres markant.
 • At den enorme mangfold av andre livsformer på planeten får langt mer plass, så den kan overleve og trives.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk september 2023.