Klimaboka er en skattkiste

Klimaboka er en skattkiste

Det er litt slik i bokverdenen som det er i motebransjen, hvor klær fort blir «gammelt». Men, Klimaboka av Greta Thunberg er slett ikke gammel og utdatert, snarere tvert om. Den utkom rett før jul i 2022, men er vel så aktuell i dag.

Dette er ikke en bok som Greta Thunberg har skrevet selv. Rundt hundre personer med kompetanse fra mange forskjellige områder har fått et talerør gjennom denne boken. Resultatet har blitt omfattende, men svært vellykket.

Og Greta Thunberg bidrar selv og supplerer med mye fin informasjon gjennom hele boken. Den er engasjerende og det som vanligvis er tungt stoff har blitt nokså lett å forstå. Siden det er så mange bidragsytere blir den nesten som et oppslagsverk. Den er ganske stor og med mange illustrasjoner. Boken er mye vitenskapsbasert som professorer og forskere bidrar til, men også andre stemmer har fått bli med, som mange klimaaktivister og representanter for urfolk.

Klimasaken har kommet litt i bakevjen etter de dramatiske hendelser i Midtøsten høsten 2023. For tiden er det to store kriger som pågår og som har fått mye oppmerksomhet. Oppi all lidelsene krigene medfører får dessverre naturen også svi. Krig etterlater enorme ødeleggelser og store sår i naturen som det tar lang tid å fikse. Krig og militære utgifter er heller ikke noe som tas med i klimaregnskapet.

De nyeste klimarapportene viser at 2023 blir det varmeste noen gang registrert. Samtidig hevder noen klimaforskere at 1,5 graders oppvarming av jorden ble passert nå i 2023. Konklusjonen blir at vi trenger en massiv omstilling til en miljøvennlig og fossilfri verden, og det fort. Dette kommer også frem i Klimaboka.

Ingenting tyder på at det kommer til å skje. Vi gjør for lite, for sakte. Vi kan ikke lenger velge å gjøre litt her og der – vi må gjøre alt vi kan, sier Greta Thunberg. Det foregår riktignok en stor utbygging av bl.a. solkraft og vindkraft i verden, men dette har begrenset virkning fordi energiforbruket øker og det spiser opp mye av den fossilfrie økningen.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Det er mange interessant vinklinger i boken. George Monbiot, en kjent miljøskribent, hevder at media har hovedskylden for miljøproblemene og klimaendringene vi nå ser. En viktig grunn er at de store medieselskapene har styrtrike eiere som gjerne vil opprettholde sin livsstil. For eksempel ble klimafornektere i årevis gitt like høy eller høyere status enn klimaforskere. Han mener media har svertet mennesker som utfordrer det økonomiske systemet som driver oss mot katastrofe, at de har fornektet realitetene og distrahert oss med uvesentlige fakta og enorme mengder kjendissladder.

Greta selv mener det må et paradigmeskifte til. Hun er kanskje den som sterkes hevder at vi må endre levesett og tankesett. Det hun skriver er godt gjennomtenkt. Det Greta Thunberg mener er at vi må bevege oss vekk fra profitt og konsum, og heller velge nøysomhet. Det globale rike nord for eksempel er ansvarlig for 92 % av alle utslipp som overskrider de planetariske grensene.

Det finnes faktisk ingen som helst grunn til å tro at de nødvendige endringene vil gjøre oss mindre glade eller mindre fornøyde. Hvis vi klarer å gjøre dette riktig, vil livet få mer mening enn overforbruk, egoisme, overfladiskhet og grådighet er i stand til å gi oss. I stedet kan vi skape tid og rom for samhold, solidaritet og kjærlighet. Jeg kan ikke skjønne at noen kan se på det som et tilbakeskritt i menneskehetens utvikling. Snarere tvert imot: Det ville være menneskelig utvikling – menneskelig revolusjon.

Greta Thunberg
Utdrag fra Klimaboka og kapitelet, en helt ny måte å tenke på.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Jeg kan ikke si meg mer enig. Den ekstreme materialismen og konsumet vi har nå til dags gjør ikke mennesker mer lykkelig, og det er også en viktig del av problemet. Når dette skrives, har også Black Friday nettopp vært og det gjør ikke saken bedre. Det ligger i sakens natur, og er en viktig del av bokens poeng, at vi bør være mer ydmyke i forhold til naturen og ta bedre vare på våre medmennesker. Slik det er nå er vi ganske så fanget at materialismens ytre verden, noe som er en konsekvens av åndelig fattigdom.

Greta mener at vi vil få et bedre liv når vi blir mindre materialistiske og egoistiske. Det tror jeg vi alle kan være enige i. Problemet er, og det blir også understreket i boken, at hvis vi fortsetter på samme veien uten å gjøre store endringer, vil de problemene vi ser i dag bli småtterier i fremtiden.

Videre mener hun at vi i den rike del av verden, spesielt Vesten, bør gi kompensasjon til den tredje verden som vi har utnyttet og kolonisert. Og som Greta sier, det er en urettferdighetskrise skapt av oss i den rike verden. De som har gjort minst for å forårsake den, er også de som kommer til å lide mest.

Boken viser, som sagt, at vi går en trøblete fremtid i møte. Teknologien kan bare hjelpe oss til en viss grad. Det som vi bør lytte mer til er urfolkene, som har en mye mer respekt for naturen og ser den som besjelet. De får da også siste ord i boken av bidragsyterne. Her nevnes det at vi trenger et nytt verdenssyn som dreier seg om å bevege seg vekk fra å se jorden som en lagerbygning med forbruksvarer til å se den som en skål, hvor moder jord fyller den med alt vi trenger. Det er vårt ansvar å dele den likt og holde skålen full. Det står også at denne endringen er en åndelig endring.

Det presenteres også mange løsninger, som Rewilding. Det handler om å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. I boken antydes det at økosystemene var så rikholdige av liv før i tiden at vi knapt ville trodd våre egne øyne i dag. Nå anslås det at kun 3 prosent av jordens overflate kan regnes som «økologisk intakt».

For meg fremstår Greta som en Pippi-skikkelse. Begge har sitt opphav i Sverige og begge er unge, annerledes og med sterke meninger.

Det går treigt med å «redde verden» og Greta har mang en gang snakket om hvor tafatt politikerne er i mange betydningsfulle fora. Det er spesielt at det må en svært ung kvinne til for å snakke fornuft, hovedsakelig til eldre hvite menn.

Helt på slutten ramsers det opp en mengde utmerkede forslag til hva man kan gjøre. Her henvender man seg til alt fra politikere, journalister, influensere, media, samfunnet generelt og til helt vanlige folk med utmerkede forslag og råd.

Er du interessert i å lese de første sidene i boken kan det gjøres hos utgiver Cappelen Damm.

Til slutt tar jeg med et lite utdrag fra en representant for urfolket:
Jeg tror vi befinner oss i dette farlige øyeblikket fordi vi ikke har elsket jorden nok, og det er kjærlighet som vil lose oss i sikkerhet. Jeg drømmer om en tid da vi ikke blir drevet av frykt for hva som kommer mot oss, selv om det er skummelt nok, men av kjærlighet til en vakker visjon om en hel og leget verden.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk november 2023.

 

Restaurering av økosystemer vinner frem

Restaurering av økosystemer vinner frem

Kanalveien på Mindemyren i Bergen. Bilde Håvard Prestegården.

 

Det å tilbakeføre naturen «rewilding» har blitt mer og mer utbredt. Dette tiåret vi er inne i nå er også utpekt som FNs tiår for restaurering av økosystemer.

Vi vet nå at arter dør ut i et skremmende tempo både på land og i vann, noe vi mennesker har forårsaket med forurensning, sprøytemidler og på mange andre destruktive måter.

Vi er nå mer bevist enn noen gang om at vi må bevare den naturen vi har igjen. Det er også viktig å opprettholde et biologisk mangfold fordi det bidrar til at økosystemene blir selvregulerende.

Men, det er en økende bevissthet om at bevaring av natur ikke er nok. Det trengs også tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker, for det er det enormt mye av.

Rewilding

Rewilding er et engelsk begrep som spesielt brukes innen naturforskning og naturvern og beskriver det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. Uttrykket oppsto da kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene begynte.

Filosofien bak rewilding er at alt levende inngår i næringskjeder eller økosystemer, og at vi mennesker i alt for lang tid har valgt å overse dette. Vi har utryddet arter i stort tempo og skapt en økologisk ubalanse som må gjenopprettes.

Kilde: Wikipedia

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er kun 28 prosent av verdens isfrie landareal regnet som lite påvirket av menneskelig aktivitet.

I Norge er det få mennesker i et relativt stort land med mye skoger, fjell og fjorder. Vi har derfor ikke så mye ødelagt natur.

I Storbritannia derimot er det lite skoger igjen, bare 13 prosent. Man antar at enormt mye har blitt hugget ned gjennom tidene. Nå tar de grep og skal plante tre milliarder trær de neste tretti årene, noe som vil øke prosentandelen til 17.

Men dette blekner mot hva Kina har gjort. Allerede i 1978 satt de i gang verdens største restaureringsprosjekt, mest kjent under navnet «Great Green Wall of China». Kina måtte gjøre noe med ørkenspredningen. Dette ble forårsaket av at de hugget ned skogene for å gjøre plass til nye byer og infrastruktur. Så langt har de plantet mer enn 66 milliarder trær på enorme områder og skal fortsette med dette frem til 2050. Men dette har ikke vært uten problemer, da mange av trærne er fremmede arter som suger til seg masse vann på bekostning av lokal fauna, mens mange andre trær har død.

Det som er klart, er at restaurering av natur må planlegges og gjennomtenkes godt. En viktig årsak til klimaendringer vi nå ser rundt om i verden skyldes at vi har vært ubevisste om hva vi har gjort. Vi har ikke forstått vår dype forbindelse med moder jord. Vi har ikke tatt hensyn, og vi møter nå konsekvensene. Vi har ikke forstått prinsippet om at det vi gjør mot naturen gjør vi også mot oss selv, fordi vi er en del av den.

Men, det er så absolutt en endring og ny bevissthet på gang. For eksempel blir nå elver, som før var lagt i rør, ført fram i lyset igjen mange steder i verden. Dette er tilfelle også i Norge, med kanalen på Minde i Bergen som ferskt eksempel, da den ble ferdig i sommeren 2023.

I Skottland, ikke langt fra Loch Ness, har nå verdens første Rewilding senter blitt ferdig i april i 2023. Her vil de demonstrere de økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle fordelene som rewilding kan gi, i tillegg til selve restaureringen.

Det fremste og kanskje beste eksemplet på rewilding er det lille landet Costa Rica i Mellom-Amerika som står for. Mesteparten av landet bestod av regnskog før de enorme trærne ble hugget ned for å lage beitemark for kyr og for å dyrke jorden. De høye avskogingsratene fikk regjeringen til å ta grep, bl.a. ble avskoging langt vanskeligere å gjennomføre. Bøndene fikk betalt for å beskytte naturen, beskytte vassdragene og plante- og dyrelivet. I dag har skogen kommet tilbake og mesteparten av landet har igjen blitt jungel. Dette eksemplet burde landene i Sør-Amerika, som har verdens største regnskog, nemlig Amazonas, ta lærdom av.

Norge har vedtatt at 10 prosent av norsk skog skal være vernet, men i dag gjelder det kun cirka 4 prosent. Per Espen Stoknes fremmet i 2018 et representantforslag om restaurering i Stortinget. Her er et utdrag fra dokumentet:

«Minnene om nær uendelige villmarker, fugletrekk som fylte hele himmelhvelvet, fjorder som kokte av fisk er nesten utslettet fra den kollektive hukommelsen … Bare i vår tid har rypene i fjellet og laksen i elvene og sjøfuglene langs kysten blitt langt færre. Helt siden den industrielle revolusjon har arealinngrep, miljøgifter og grenseløs jakt utryddet arter og svekket bestander i et tempo som er unikt i menneskenes historie. Mye av livet på Jorden har forsvunnet før noen rakk å dokumentere den rikdommen som fantes. Men det betyr også at potensialet for restaurering av en rikere og villere natur derfor er større.»

Forslaget ble nedstemt (kilde Aftenposten Innsikt).

På slutten av 90-tallet ble min forståelse rundt menneskets påvirkning på naturen vekket. I et foredrag jeg var på var det spesielt en setning jeg bet meg merke i; Den største forurensningen fantes ikke utenfor i verden, men inne i våre sinn.

Det er vår forståelse og våre tanker som vi først og fremst må ta tak i. Å se på jorden vår som levende og at vi er forbundet med henne har alt å si. Da handler det ikke lenger om utnytting, men om respekt og omtanke.

Det at interessen for rewilding er sterkt økende tyder på at det er et stort mentalitetsskifte på vei.

Det er på tide og helt nødvendig.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk oktober 2023.

 

Økokrati

Økokrati

Behovet for et grønt paradigmeskifte øker

«Mennesker og natur er på kollisjonskurs. Menneskelige aktiviteter påfører ubønnhørlig og ofte irreversibel skade på miljøet og vesentlige ressurser … Fundamentale endringer presser seg på, hvis vi skal unngå kollisjonen, som vår nåværende kurs vil føre til …»

Dette sitatet er ikke nytt, men stammer fra 1992, da 1700 av verdens fremste forskere presenterte skrivet World Scientists’ Warning to Humanity.

Man kan ikke si at verden har foretatt radikale eller fundamentale endringer som kan forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene, noe som bare blir verre og verre for hvert år.

Dette ønsker den danske forfatteren Jens André Herbener å gjøre noe med. Høsten 2023 utkom boken hans, Økokrati på norsk gjennom Flux forlag. I den forbindelse har forfatteren lansert webstedet www.oekokrati.com hvor det står mer informasjon om boken og hva økokrati er for noe.

Flux forlag hadde et intervju med forfatteren i september 2023 som kan sees på YouTube:
Slik skaper vi en bærekraftig verden – En samtale med Jens-André Herbener

 

For noen år siden kom han ut med boken Naturen er hellig, også den på norsk. Den tar et oppgjør med gammeldagse religiøse oppfatninger hvor mennesket hersker over naturen og alt som lever der. Disse holdningene har hatt, og har fremdeles, mye skyld i de klimaproblemene vi ser i dag fordi vi har latt gudene (som han kaller dem) Penger, Forbruk og Vekst overkjøre naturens balanse. Han mener vi må tilbake til en mer animistisk syn hvor verden var mer besjelet. Han stiller derfor spørsmålet om utbredelsen av grønn religion og spiritualitet verden over vil være med å forhindre den store klimakatastrofen?

Aftenposten hadde en bokomtale da den utkom som kan leses her.

I den nye boken, Økokrati, presenterer han ni viktige områder som kan være med på å snu den faretruende retning verden beveger seg i. Disse er gjengitt nedenfor:

 1. Sett av halvparten av jorden til uberørt natur
 2. Avskaff industriell dyreproduksjon og spis langt mer plantekost
 3. Gi naturen juridiske rettigheter
 4. Erstatt fossil energi med fornybar energi og atomenergi
 5. Stopp de rikes overforbruk og innfør likevektsøkonomi
 6. Reduser (frivillig) verdensbefolkningen til 2-3 milliarder
 7. Spre økosentriske (motsatt egosentriske) verdensoppfattelser og verdier
 8. Lag en økosentrisk reform av skole og utdannelse
 9. Lag en økosentrisk reform av mediene

Det store spørsmålet er hvordan man skal få dette til? Ifølge forfatteren trengs det et grønt paradigmeskifte i form av en ny samfunnsmodell basert på et økosentrisk demokrati, forkortet til økokrati.

Dagens demokratier er styrt av gammeldagse prinsipper hvor forbruk og økonomisk vekst prioriteres. Det blir ikke bedre av maktkonsentrasjonen av store bedrifter og utstrakt lobbyvirksomhet. Ikke bare det, ifølge forfatteren er reelt sett mange demokratier i dag en slags plutokratier, dvs. de er styrt av de rike og pengesterke.

Hele jorden, naturen og alle livsformer må tas med i betrakting når vi styrer verden, ikke bare oss mennesker. Det kan man få til ved å skape økosentriske parlamenter, forfatninger, lover og rettigheter. Forfatteren mener at dette skiftet vil komme nedenfra. Han ønsker et ikke-voldelig grønt folkeopprør fordi dagens metoder har slått feil og går altfor sakte.

Målet er å oppnå følgende:

 • At alle mennesker på Jorden får en rimelig levestandard.
 • At menneskenes dominans og tilstedeværelse på Jorden reduseres markant.
 • At den enorme mangfold av andre livsformer på planeten får langt mer plass, så den kan overleve og trives.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk september 2023.

 

SPRANGET

SPRANGET

Vi har fremdeles alt for mange mennesker som lever med et gammelt tankesett rundt om i verden. Nå har vi en forferdelig krig i Ukraina som er satt i gang av en gammel mann, Putin, som domineres av et gammelt utdatert tankesett.

Hvis man har mye makt og tankesettet er fryktbasert og domineres av hat, nasjonalisme og kontroll bærer det som regel galt av sted som historien har vist mang en gang. Hvis man i tillegg har mye arroganse og lite empati kan det gå riktig ille, hvilket det nå også gjør.

Vi må ta et solid sprang mot en ny virkelighet basert på et nytt tankesett. Det nytter ikke med små skritt lenger. Her må det handling til som monner. Pandemien har tvunget mennesket til å tenke nytt og handle rast. Det samme gjelder krigen i Ukraina.

På lang sikt er det bare et virkemiddel som vil fungere og det er at vi får et nytt tankesett hvor kjærlighet og empati for mennesket og natur kommer først. Og for å få dette til må vi jobbe med oss selv. Vi må avinstallere gammel mental programvare og installere ny.

Det er så mye vi mennesker må ta tak i før vi kan skape en fredelig, hyggelig og vakker verden – for alle. Vi tenker kortsiktig, vi konkurrerer for mye, vi har alt for sterkt fokus på materialisme og profittjaget gjennomsyrer samfunnet mer og mer, bare for å nevne noe. Kort sagt lever vi i et polarisert egosamfunn som påfører mennesker, dyr og natur unødvendig lidelse.

EN NY VERDEN KREVER ET NYTT TANKESETT
Noe må gjøres for å stoppe galskapen. Jeg har satt sammen noen vesentlige områder hvor vi bør skifte fokus. Dette har jeg illustrert med den vedlagte plakaten. Når dette nye tankesettet gjennomsyrer samfunnet vil det meste falle på plass.

Artikkelen fortsetter under plakaten.

Den observante leser legger kanskje merke til at plakaten inneholder mye blått og gult. Dette er fargene til det ukrainske flagget. Selv om plakaten ble laget i fjor lenge før krigen har den dermed en symbolsk forbindelse med det som skjer nå. Det er det gamle som ønsker å bekjempe det nye. Ukraina kjemper for frihet, åpenhet og demokrati, mens Putin i Russland ønsker å tvinge Ukraina til å gå tilbake til den gamle fryktbaserte verden.

I Ukraina har dette dessverre resultert i det verste vi mennesker kan stelle i stand mot hverandre, nemlig krig. Men krig får også frem det beste i oss. Det ser vi med all den omtanken, rausheten og solidariteten vi viser mot dem som blir rammet.

GAIA OG MENNESKET MOT EN LYSERE FREMTID
Jeg har skrevet en hel bok om den gamle verdens sammenbrudd og det nye som er i ferd med å bryte gjennom. Den heter Gaia og mennesket mot en lysere fremtid og kan lastes ned helt gratis her:
https://www.gaiamessen.no/gaiamessen/om-messen/#Gaiabok

Boken har et optimistisk syn på fremtiden. Det er ikke uten grunn. Vi har tilsynelatende uoverkommelige problemer. Vi har nettopp hatt en pandemi. Vi har nå den verste krigen i Europa siden andre verdenskrig. Vi har økende ulikhet og eskalerende klimaendringer og tap av biomangfoldet osv..

Da er det greit å ha i bakhodet at kriser er med på å drive verden fremover. Kriser fører til at vi forandrer oss. Det gjelder på det personlige plan som i det kollektive. Det er samme prinsipp som gjelder på mikroplan som på makroplan.

Hadde det ikke vært for klimaendringene forårsaket av menneskelig påvirkning hadde vi fortsatt som før med vår forurensning og rasering av naturen. Nå er det en stor oppvåkning mot større bevissthet om oss selv og planeten vi lever på. Det vi gjør mot naturen gjør vi også mot oss selv. Dette fører oss mot fornybarsamfunnet og en sirkulær tankegang i alt vi gjør. Alt i naturen og universet går jo i sykluser.

Både klimaendringene og pandemien viser oss at menneskeheten er forbundet. Krigen i Ukraina påvirker oss alle på ulike plan også. Vi er knyttet sammen på tvers av landegrenser. Vi er egentlig en stor familie og vi bør behandle alle som det. Fremtiden ligger nettopp i det å behandle den neste som deg selv. En empatisk verden er fremtiden.

Vi er midt i en overgang fra den gamle verden til den nye. Det menneskeheten gjennomgår nå er voksesmerter og da er det om å gjøre å få denne overgangen så skånsom som mulig.

Det ligger en fantastisk fremtid og venter på oss, men den kommer ikke av seg selv.

Vi må ta spranget!

MENNESKETS FORVANDLING LIGNER SOMMERFUGLENS

MENNESKETS FORVANDLING LIGNER SOMMERFUGLENS

Krig er rett og slett horribelt. Hva vi mennesker kan finne på å gjøre mot oss selv er ubeskrivelig. I tillegg herjer vi med naturen.

Men samtidig skal vi ikke dømme oss selv for hardt. De aller fleste mennesker er gode. Det vi ser nå er den gamle «fossile» tidsalder og mentalitet som kolliderer med det nye. Det gamle kjemper for sitt verdensbilde, noe som gjør det utfordrende å presentere nytt fordi det gamle ofte motarbeider og føler seg truet.

Denne prosessen kan til en hvis grad sammenlignes med en larves forvandling til en sommerfugl. Vi er nå i kokongens fase. Dette har jeg illustrert med plakaten under.

Artikkelen fortsetter under plakaten.

 

Futuristen Barbara Marx Hubbard utdypet denne transformasjonen fra larve til sommerfugl. Hun mener det er flere paralleller enn ved første øyekast. Før larven blir en sommerfugl bærer den i seg «imaginære celler» hvor potensiale for og informasjon om fremtidens sommerfugl er tilstede. Under puppestadiet merker de eksisterende cellene disse nye cellene og prøver å beholde status quo ved å bekjempe dem. I menneskets verden skjer tilsvarende ved at det etablerte gjerne tviholder på det gamle systemet. I noen tilfeller med drastiske virkemidler som drapet på John F. Kennedy og Martin Luther King jr. og nå i vår tid krigen i Ukraina. På et tidspunkt blir disse cellene sterke og mange nok til å transformere larven og utvikle den til neste nivå, som jo er sommerfuglen.

Selv om det er tunge og vanskelige tider nå så er det lys i tunellen. De «nye cellene» blir sterkere og sterkere. Man kan også se på kriser og problemer som katalysatorer som får oss til å utvikle oss videre.

Historisk sett har menneskehetens utvikling gått fra å være ubevisst til å være mer og mer bevisst. Når det gjelder vår påvirkning og forurensning av naturen har vi nå stort sett forstått at det medfører global oppvarming, klimaendringer og ødelegging av biomangfoldet. Vi trenger å endre vårt levesett, det er utdatert og ikke bærekraftig. Enten må vi forandre oss til en «sommerfugl» eller så står vi i fare for å utrydde oss selv.

Opp gjennom tidene har vi mennesker vært lite empatiske ovenfor andres lidelser. Selv om dette på mange måter også gjelder i dag er det en utvikling på gang også her. Krigen i Ukraina får massiv motstand fra verdenssamfunnet. Samtidig viser mennesket under denne krigen stor grad av empati og omtanke for de som er rammet. Dette er gode nyheter oppi all elendigheten. Media har et sterkt fokus på lidelsene folk gjennomgår og det rører oss. Krig er utdatert og nesten alltid satt i gang av menn. Nå er det mange flere kvinner i styre og stell enn det som var før, og det trengs.

Pandemien og klimaendringene kjenner ingen landegrenser, noe som har vist oss at vi må stå sammen som en menneskehet, en stor familie. Vi skjønner nå mye mer at det vi gjør mot naturen og andre mennesker gjør vi også mot oss selv. Denne mentaliteten om at vi er atskilt fra hverandre er egentlig en illusjon og er det som dypest sett skaper så store problemer. Spirituelt sett kommer vi fra samme kilde. Vi er en del av denne kilden og alle andre er en del av den også. At vi er atskilt er en av vår tids største illusjoner. Dypest sett er vi ett med alt og alle. Når dette siver inn i menneskeheten vil kriger være utenkelig og omtanke og empati for alle og enhver bli den nye normalen.

Menneskeheten gjennomgår nå en fødsel og som vi vet kan en fødsel være krevende og utfallet usikkert, noe vi nå merker. Som barnet i mors mage kan ikke den lille babyen vokse lenger der den er nå. Den har blitt for stor og er nødt for å komme ut. Slik er det med mennesket også. Vår måte å leve på har vokst på en slik måte at jorden snart ikke takler det lenger. Vi er snart 8 milliarder mennesker og forbruker mer enn kloden tåler.

Jeg er optimist, vi skal nok komme ut av denne kokongen helskinnet.

Sommerfuglen er innen rekkevidde!

Slik kan Norge løse verdens problemer

Slik kan Norge løse verdens problemer

Vi i Norge kan selvsagt ikke løse all verdens problemer, men vi kan samle løsningene og spre dem til verden. Dermed kan vi bli et knutepunkt og på få problemene løst raskere.

Det er ikke mange som er klar over det, men nesten ethvert problem er allerede løst. Slik det er nå blir glimrende løsninger på noen av menneskehetens største problemer funnet hele tiden, men få kjenner til dem fordi informasjonen er så fragmentert.

Resultatet er at vi kontinuerlig må «finne opp hjulet» på nytt helt unødvendig fra sted til sted, over hele verden. Dette er ineffektivt, tungvint og medfører at samfunnsutviklingen går tregere.

Det finnes i dag ikke noe stort, dynamisk og omfattende globalt senter for løsninger noe sted i verden. Med tanke på alle de alvorlige problemene vi mennesker står ovenfor et det rart at det ikke allerede er etablert.

Mange vet sikkert at Finland har et av verdens beste utdanningssystemer, men det er ikke sikkert at alle vet at Singapore har løst sitt avfallsproblem eller at det finnes en bakterie som spiser klimagasser eller at vi har funnet metoder som kan hente rent vann ut av luft.

Ideen ble første gang lagt frem av Barbara Marx Hubbard på Democratic National Convention i USA i 1984. Hun antydet at vi trenger en ny sosial funksjon som kan «lete etter, kartlegge, forbinde og bekjentgjøre det som fungerer i USA og i verden».

Jeg tror ikke man var moden for en slik ide på den tiden i USA og selv i dag er det vanskelig å få saker gjennom i Kongressen og Senatet når de er så polariserte. Norden derimot har et av de mest stabile og velfungerende samfunn i verden. Vi har sterke institusjoner og tilliten til våre politikere er ganske høy.

Vi har resursene og kapasiteten til å etablere et slik fremtidsrettet senter. Faktisk er det som regnes som størst i dag dansk og heter The Global Opportunity Explorer. Vi har noe lignende i Norge som heter The Explorer. Disse samarbeider og tar for seg bærekraftige løsninger spesielt rettet mot bedrifter. Dette er flotte tiltak, men er ikke i nærheten av hva som er mulig å få til.

I et større og mer omfattende senter er det helt nødvendig å inkludere alle aspekter av menneskelivet siden alt hører sammen og påvirker hverandre. Samspillet mellom menneske og natur er svært kompleks, noe pandemien og klimaendringene har vist oss. Samtidig har vi så mange andre utfordringer at vi trenger å løfte hele menneskeheten. Et Globalt Løsningssenter av dette kaliber ville også fått fortgang i å oppnå FNs bærekraftsmål.

Ikke bare vil et slikt senter skape flere hundre viktige og interessante arbeidsplasser i Norge, men det vil også bli en viktig bidragsyter til å løse verdens problemer ved å finne og koordinere løsninger og spre dem videre ut i verden.

Dette vil akselerere utviklingen mot fornybarsamfunnet og ikke minst mot et mer empatisk og vennligere samfunn hvor vi tar bedre vare på hverandre og naturen. Jo raskere vi greier denne overgangen jo mindre smertefull vil den være for mennesker og natur.

Hvis vi greier å bygge oljeplattformer for titalls milliarder, må vi kunne greie å opprette et Globalt Løsningssenter som er atskillig rimeligere og mye bedre for verden. En ganske liten bit av Oljefondets avkastning kan for eksempel finansiere dette. Eller at staten, næringslivet og private går sammen om en finansieringsløsning.

Vi kan ikke ha økonomisk profitt i tankene med alt vi gjør. Det er et indiansk ordtak som sier følgende; «Først når det siste treet er hogd ned, den siste elven forgiftet og den siste fisken er død, vil mennesket oppdage at de ikke kan spise penger».

Dette ordtaket viser til gårsdagens og delvis nåtidens mentalitet hvor konkurranse, materialisme og profitt er det som råder på bekostning av mennesker og natur. Morgendagen verden må fokusere på andre og mer bærekraftige prinsipper som sirkulær økonomi, samarbeid og deling.

Et Globalt Løsningssenteret vil nettopp stimulere til dette ved å samle og finne løsninger på våre lokale, nasjonale og globale problemer innen alle aspekter av menneskelivet og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig.

Et slikt senter vil spare samfunnet for enorme kostnader, da det vil forkorte læringskurven, forebygge problemer og fremskynde samfunnsutviklingen. Bare pandemien har påført verdensøkonomien tilsvarende ti oljefond og enorme menneskelige lidelser.

Oljeeventyret startet rett utenfor vår stuedør. Det har gitt enorm velstand til oss, men dessverre skapt problemer for naturen og andre mennesker rundt om i verden fordi vi har bidratt til den globale oppvarmingen med vår utvinning av olje og gass.

Ved å plassere et Globalt Løsningssenter i Oslo eller Bergen, eventuelt i en annen by, vil vi kunne bøte på dette ved å gi noe svært viktig, nytenkende og fremtidsrettet tilbake til verdenssamfunnet.

I år er det nøyaktig 50 år siden Norge som det første land i verden opprettet et Klima- og miljødepartement. Kanskje Norge igjen kan bli først og vise vei ved å opprette er slikt senter?


Denne artikkelen ble publisert i Nettavisen 19.02.2022.