Klimaboka er en skattkiste

Klimaboka er en skattkiste

Det er litt slik i bokverdenen som det er i motebransjen, hvor klær fort blir «gammelt». Men, Klimaboka av Greta Thunberg er slett ikke gammel og utdatert, snarere tvert om. Den utkom rett før jul i 2022, men er vel så aktuell i dag.

Dette er ikke en bok som Greta Thunberg har skrevet selv. Rundt hundre personer med kompetanse fra mange forskjellige områder har fått et talerør gjennom denne boken. Resultatet har blitt omfattende, men svært vellykket.

Og Greta Thunberg bidrar selv og supplerer med mye fin informasjon gjennom hele boken. Den er engasjerende og det som vanligvis er tungt stoff har blitt nokså lett å forstå. Siden det er så mange bidragsytere blir den nesten som et oppslagsverk. Den er ganske stor og med mange illustrasjoner. Boken er mye vitenskapsbasert som professorer og forskere bidrar til, men også andre stemmer har fått bli med, som mange klimaaktivister og representanter for urfolk.

Klimasaken har kommet litt i bakevjen etter de dramatiske hendelser i Midtøsten høsten 2023. For tiden er det to store kriger som pågår og som har fått mye oppmerksomhet. Oppi all lidelsene krigene medfører får dessverre naturen også svi. Krig etterlater enorme ødeleggelser og store sår i naturen som det tar lang tid å fikse. Krig og militære utgifter er heller ikke noe som tas med i klimaregnskapet.

De nyeste klimarapportene viser at 2023 blir det varmeste noen gang registrert. Samtidig hevder noen klimaforskere at 1,5 graders oppvarming av jorden ble passert nå i 2023. Konklusjonen blir at vi trenger en massiv omstilling til en miljøvennlig og fossilfri verden, og det fort. Dette kommer også frem i Klimaboka.

Ingenting tyder på at det kommer til å skje. Vi gjør for lite, for sakte. Vi kan ikke lenger velge å gjøre litt her og der – vi må gjøre alt vi kan, sier Greta Thunberg. Det foregår riktignok en stor utbygging av bl.a. solkraft og vindkraft i verden, men dette har begrenset virkning fordi energiforbruket øker og det spiser opp mye av den fossilfrie økningen.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Det er mange interessant vinklinger i boken. George Monbiot, en kjent miljøskribent, hevder at media har hovedskylden for miljøproblemene og klimaendringene vi nå ser. En viktig grunn er at de store medieselskapene har styrtrike eiere som gjerne vil opprettholde sin livsstil. For eksempel ble klimafornektere i årevis gitt like høy eller høyere status enn klimaforskere. Han mener media har svertet mennesker som utfordrer det økonomiske systemet som driver oss mot katastrofe, at de har fornektet realitetene og distrahert oss med uvesentlige fakta og enorme mengder kjendissladder.

Greta selv mener det må et paradigmeskifte til. Hun er kanskje den som sterkes hevder at vi må endre levesett og tankesett. Det hun skriver er godt gjennomtenkt. Det Greta Thunberg mener er at vi må bevege oss vekk fra profitt og konsum, og heller velge nøysomhet. Det globale rike nord for eksempel er ansvarlig for 92 % av alle utslipp som overskrider de planetariske grensene.

Det finnes faktisk ingen som helst grunn til å tro at de nødvendige endringene vil gjøre oss mindre glade eller mindre fornøyde. Hvis vi klarer å gjøre dette riktig, vil livet få mer mening enn overforbruk, egoisme, overfladiskhet og grådighet er i stand til å gi oss. I stedet kan vi skape tid og rom for samhold, solidaritet og kjærlighet. Jeg kan ikke skjønne at noen kan se på det som et tilbakeskritt i menneskehetens utvikling. Snarere tvert imot: Det ville være menneskelig utvikling – menneskelig revolusjon.

Greta Thunberg
Utdrag fra Klimaboka og kapitelet, en helt ny måte å tenke på.

Illustrasjonsbilde fra boken.

Jeg kan ikke si meg mer enig. Den ekstreme materialismen og konsumet vi har nå til dags gjør ikke mennesker mer lykkelig, og det er også en viktig del av problemet. Når dette skrives, har også Black Friday nettopp vært og det gjør ikke saken bedre. Det ligger i sakens natur, og er en viktig del av bokens poeng, at vi bør være mer ydmyke i forhold til naturen og ta bedre vare på våre medmennesker. Slik det er nå er vi ganske så fanget at materialismens ytre verden, noe som er en konsekvens av åndelig fattigdom.

Greta mener at vi vil få et bedre liv når vi blir mindre materialistiske og egoistiske. Det tror jeg vi alle kan være enige i. Problemet er, og det blir også understreket i boken, at hvis vi fortsetter på samme veien uten å gjøre store endringer, vil de problemene vi ser i dag bli småtterier i fremtiden.

Videre mener hun at vi i den rike del av verden, spesielt Vesten, bør gi kompensasjon til den tredje verden som vi har utnyttet og kolonisert. Og som Greta sier, det er en urettferdighetskrise skapt av oss i den rike verden. De som har gjort minst for å forårsake den, er også de som kommer til å lide mest.

Boken viser, som sagt, at vi går en trøblete fremtid i møte. Teknologien kan bare hjelpe oss til en viss grad. Det som vi bør lytte mer til er urfolkene, som har en mye mer respekt for naturen og ser den som besjelet. De får da også siste ord i boken av bidragsyterne. Her nevnes det at vi trenger et nytt verdenssyn som dreier seg om å bevege seg vekk fra å se jorden som en lagerbygning med forbruksvarer til å se den som en skål, hvor moder jord fyller den med alt vi trenger. Det er vårt ansvar å dele den likt og holde skålen full. Det står også at denne endringen er en åndelig endring.

Det presenteres også mange løsninger, som Rewilding. Det handler om å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. I boken antydes det at økosystemene var så rikholdige av liv før i tiden at vi knapt ville trodd våre egne øyne i dag. Nå anslås det at kun 3 prosent av jordens overflate kan regnes som «økologisk intakt».

For meg fremstår Greta som en Pippi-skikkelse. Begge har sitt opphav i Sverige og begge er unge, annerledes og med sterke meninger.

Det går treigt med å «redde verden» og Greta har mang en gang snakket om hvor tafatt politikerne er i mange betydningsfulle fora. Det er spesielt at det må en svært ung kvinne til for å snakke fornuft, hovedsakelig til eldre hvite menn.

Helt på slutten ramsers det opp en mengde utmerkede forslag til hva man kan gjøre. Her henvender man seg til alt fra politikere, journalister, influensere, media, samfunnet generelt og til helt vanlige folk med utmerkede forslag og råd.

Er du interessert i å lese de første sidene i boken kan det gjøres hos utgiver Cappelen Damm.

Til slutt tar jeg med et lite utdrag fra en representant for urfolket:
Jeg tror vi befinner oss i dette farlige øyeblikket fordi vi ikke har elsket jorden nok, og det er kjærlighet som vil lose oss i sikkerhet. Jeg drømmer om en tid da vi ikke blir drevet av frykt for hva som kommer mot oss, selv om det er skummelt nok, men av kjærlighet til en vakker visjon om en hel og leget verden.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk november 2023.

 

Restaurering av økosystemer vinner frem

Restaurering av økosystemer vinner frem

Kanalveien på Mindemyren i Bergen. Bilde Håvard Prestegården.

 

Det å tilbakeføre naturen «rewilding» har blitt mer og mer utbredt. Dette tiåret vi er inne i nå er også utpekt som FNs tiår for restaurering av økosystemer.

Vi vet nå at arter dør ut i et skremmende tempo både på land og i vann, noe vi mennesker har forårsaket med forurensning, sprøytemidler og på mange andre destruktive måter.

Vi er nå mer bevist enn noen gang om at vi må bevare den naturen vi har igjen. Det er også viktig å opprettholde et biologisk mangfold fordi det bidrar til at økosystemene blir selvregulerende.

Men, det er en økende bevissthet om at bevaring av natur ikke er nok. Det trengs også tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker, for det er det enormt mye av.

Rewilding

Rewilding er et engelsk begrep som spesielt brukes innen naturforskning og naturvern og beskriver det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. Uttrykket oppsto da kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene begynte.

Filosofien bak rewilding er at alt levende inngår i næringskjeder eller økosystemer, og at vi mennesker i alt for lang tid har valgt å overse dette. Vi har utryddet arter i stort tempo og skapt en økologisk ubalanse som må gjenopprettes.

Kilde: Wikipedia

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er kun 28 prosent av verdens isfrie landareal regnet som lite påvirket av menneskelig aktivitet.

I Norge er det få mennesker i et relativt stort land med mye skoger, fjell og fjorder. Vi har derfor ikke så mye ødelagt natur.

I Storbritannia derimot er det lite skoger igjen, bare 13 prosent. Man antar at enormt mye har blitt hugget ned gjennom tidene. Nå tar de grep og skal plante tre milliarder trær de neste tretti årene, noe som vil øke prosentandelen til 17.

Men dette blekner mot hva Kina har gjort. Allerede i 1978 satt de i gang verdens største restaureringsprosjekt, mest kjent under navnet «Great Green Wall of China». Kina måtte gjøre noe med ørkenspredningen. Dette ble forårsaket av at de hugget ned skogene for å gjøre plass til nye byer og infrastruktur. Så langt har de plantet mer enn 66 milliarder trær på enorme områder og skal fortsette med dette frem til 2050. Men dette har ikke vært uten problemer, da mange av trærne er fremmede arter som suger til seg masse vann på bekostning av lokal fauna, mens mange andre trær har død.

Det som er klart, er at restaurering av natur må planlegges og gjennomtenkes godt. En viktig årsak til klimaendringer vi nå ser rundt om i verden skyldes at vi har vært ubevisste om hva vi har gjort. Vi har ikke forstått vår dype forbindelse med moder jord. Vi har ikke tatt hensyn, og vi møter nå konsekvensene. Vi har ikke forstått prinsippet om at det vi gjør mot naturen gjør vi også mot oss selv, fordi vi er en del av den.

Men, det er så absolutt en endring og ny bevissthet på gang. For eksempel blir nå elver, som før var lagt i rør, ført fram i lyset igjen mange steder i verden. Dette er tilfelle også i Norge, med kanalen på Minde i Bergen som ferskt eksempel, da den ble ferdig i sommeren 2023.

I Skottland, ikke langt fra Loch Ness, har nå verdens første Rewilding senter blitt ferdig i april i 2023. Her vil de demonstrere de økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle fordelene som rewilding kan gi, i tillegg til selve restaureringen.

Det fremste og kanskje beste eksemplet på rewilding er det lille landet Costa Rica i Mellom-Amerika som står for. Mesteparten av landet bestod av regnskog før de enorme trærne ble hugget ned for å lage beitemark for kyr og for å dyrke jorden. De høye avskogingsratene fikk regjeringen til å ta grep, bl.a. ble avskoging langt vanskeligere å gjennomføre. Bøndene fikk betalt for å beskytte naturen, beskytte vassdragene og plante- og dyrelivet. I dag har skogen kommet tilbake og mesteparten av landet har igjen blitt jungel. Dette eksemplet burde landene i Sør-Amerika, som har verdens største regnskog, nemlig Amazonas, ta lærdom av.

Norge har vedtatt at 10 prosent av norsk skog skal være vernet, men i dag gjelder det kun cirka 4 prosent. Per Espen Stoknes fremmet i 2018 et representantforslag om restaurering i Stortinget. Her er et utdrag fra dokumentet:

«Minnene om nær uendelige villmarker, fugletrekk som fylte hele himmelhvelvet, fjorder som kokte av fisk er nesten utslettet fra den kollektive hukommelsen … Bare i vår tid har rypene i fjellet og laksen i elvene og sjøfuglene langs kysten blitt langt færre. Helt siden den industrielle revolusjon har arealinngrep, miljøgifter og grenseløs jakt utryddet arter og svekket bestander i et tempo som er unikt i menneskenes historie. Mye av livet på Jorden har forsvunnet før noen rakk å dokumentere den rikdommen som fantes. Men det betyr også at potensialet for restaurering av en rikere og villere natur derfor er større.»

Forslaget ble nedstemt (kilde Aftenposten Innsikt).

På slutten av 90-tallet ble min forståelse rundt menneskets påvirkning på naturen vekket. I et foredrag jeg var på var det spesielt en setning jeg bet meg merke i; Den største forurensningen fantes ikke utenfor i verden, men inne i våre sinn.

Det er vår forståelse og våre tanker som vi først og fremst må ta tak i. Å se på jorden vår som levende og at vi er forbundet med henne har alt å si. Da handler det ikke lenger om utnytting, men om respekt og omtanke.

Det at interessen for rewilding er sterkt økende tyder på at det er et stort mentalitetsskifte på vei.

Det er på tide og helt nødvendig.

 


Denne artikkelen ble publisert i magasinet Mystikk oktober 2023.

 

Bergen og andre byer bør få Klimahus

Bergen og andre byer bør få Klimahus

Foto: Mimsy Møller

Sommeren 2020 åpnet Kronprins Haakon Klimahuset i Oslo som en av de første i verden og eneste i Norden. Bergen som landets nest største by og en sentral og viktig aktør innen klima og miljø bør også få et. Dette er også noe man bør vurdere å etablere i andre norske byer.

Koronapandemien har kostet verden tilsvarende ti norske oljefond. Det er så mange tusen milliarder at man kan bli svimmel. Enda verre er all den lidelse og død det har påført enormt mange mennesker.

Nå ser det ut for at pandemien går mot slutten, men det gjør ikke forurensning og klimaendringer forårsaket av menneskelig påvirkning. Tvert imot, det vil fortsette med økt styrke og er en større trussel mot menneskeheten og livet på jorden. Gudene vet hvor mye det vi koste oss i fremtiden!

Det beste vi kan gjøre er å forebygge. Når det gjelder klima og miljø trenger vi å bli informert. Vi trenger å bli opplyst og forstå verden og samspillet i naturen bedre. Vi trenger også en historisk innsikt i hvorfor vi har forurenset og utnyttet naturen så vi ikke gjentar det.

Klimahus plassert rundt om i Norge kan være utmerkede moderne lærings- og opplevelsessentre som kan gi unge og voksne en dypere forståelse av vår innvirkning på naturen og ikke minst hvordan vi kan skape en fornybar og forurensningsfri verden hvor respekt for naturen råder. Dette er bare noe et slikt senter kan brukes til.

Siden jeg bor i Bergen og kjenner forholdene her best har jeg tatt denne byen som utgangspunkt for et klimahus. Her har jeg også et forslag til plassering. Selvfølgelig er det andre byer i Norge som sitter med utmerket kompetanse og resurser innen dette området så ha meg unnskyldt for at fokuset i denne kronikken hovedsakelig dreier seg om Bergen.

I Bergen har vi VilVite som er et vitensenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi. Vi har Akvariet som tar for seg livet i havet. Ja vi har både Litteraturhus og Kulturhus og andre flotte steder, men vi mangler et sted som kan formidle klima og miljørelaterte saker, noe mange regner som vår tids største utfordring.

Klimahuset i Oslo gjør nettopp det. Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum på Tøyen. Universitetet i Oslo drifter bygget og på deres nettsted står det følgende:

Klimahuset formidler forskningsbasert kunnskap om jordens klima og klimaendringer. Huset er et møtested for utveksling av kunnskap om klimautfordringene. Formidlingen retter seg særlig mot barn og ungdom.

Bygget gir rom for forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og et verksted hvor publikum kan utforske løsninger på relevante klimaspørsmål, skal utstillingene engasjere publikum og stimulere til holdningsendringer.

Ikke bare det. For bare et halvt år siden åpnet de også Klimahagen. Det er en opplevelseshage anlagt i området rundt Klimahuset. Klimahagen byr på kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

I Bergen har man nå en unik mulighet for plassering. Siden Akvariet om noen få år skal flytte kan det være et utmerket sted for et klimahus. Alt ligger til rette for det. Stedet er allerede innarbeidet som et opplevelsessenter for hele familien gjennom 60 år. Det har et relativt nytt amfiteater ute og en kinosal inne. Dette er glimrende utgangspunkt for å arrangere samtaler, foredrag og debatter rundt klima- og miljøspørsmål.

Det har større arealer enn Klimahuset i Oslo, men det betyr også større muligheter. Her kan man ha spennende utstillinger og innovative og interaktive installasjoner. Barn og ungdom kan få tilfredsstilt sin nysgjerrighet og utforskertrang. Bedrifter kan vise sine innovative og miljøvennlige løsninger. Alt dette kan gi håp og inspirasjon til selv å bidra til en bedre verden.

Et stort pluss vil også være at man slipper å bygge nytt da det er billigere og mer miljøvennlig å rehabilitere. Dessuten har man Nordnesparken og sjøen rett utenfor, noe som gir utmerkede muligheter for å ta dette i bruk som en del av klimahuset.

Jeg tenker at her må Universitetet i Bergen kjenne sin besøkelsestid. Klimahuset i Oslo fikk sterk drahjelp fra investor Jens Ulltveit-Moe som finansierte det meste. Han er også initiativtaker til klimafestivalen Varmere Våtere Villere som går av stabelen her i byen i mars.

I Bergen er vi heller ikke ukjent med private gaver. En finansieringsløsning med Universitetet, Bergen kommune, næringslivet og private vil gi mulighet for realisering. Og som Akvariet kan også Klimahuset organiseres som en stiftelse. Selvsagt kan man vurdere andre muligheter for plassering, det viktigste er jo at det blir noe av.

Vi må ha langsiktige perspektiver i tankene. Et klimahus i Bergen og andre steder i Norge kan bli moderne lærings- og opplevelsessentre som formidler forståelse om planeten vår og klimaendringene. Det kan gi oss viktig innsikt om sammenhenger og konsekvenser og hvilken rolle vi mennesker spiller oppi alt dette.

Klimahus plassert rundt om i Norge er en fremtidsrettet idé som vil være med på å forebygge problemer og fremskynde utviklingen mot et fornybart og bærekraftig samfunn. Her kan det også presenteres nye ideer og innovasjoner og med det gi håp om en bedre verden.


Denne artikkelen ble publisert i Khrono 22.02.2022.

 

ET BREV FRA GAIA: Kjære mennesker – vil dere ta bedre vare på meg?

ET BREV FRA GAIA: Kjære mennesker – vil dere ta bedre vare på meg?

© Dreamstime

Vi vet at vi mennesker påfører jorden ødeleggelser med store klimaproblemer som følge. Hvis jorden kunne snakke ville det ikke vært interessant å høre hennes mening? Her er hva jeg forestiller meg.

Kjære dere mennesker som bor oppå min store runde kropp, vil dere være så snill å behandle meg litt bedre?

Det virker som om dere har glemt hvem jeg er. Før i tiden tok mange av deres urfolk godt vare på meg. I dag har jeg vansker med å puste fordi dere hogger ned lungene mine og bruker mitt hav som søppeldynge. Jeg blir syk og får feber av dette.

Hvis dere tar bedre vare på meg, skal jeg ta bedre vare på dere. Derfor har jeg en bønn til dere mennesker. Vil dere slutte å røyke? Disse store pipene deres er ikke bra for meg, akkurat som disse små pipene ikke er bra for dere siden det gjør dere syke og korter ned livene deres. Jeg blir varmere av det og alt som lever på meg blir syk av all den giften som slippes ut. Noen av artene mine forsvinner faktisk for godt. Det er veldig trist.

I stedet for å forbruke de fossile dyre- og planterestene mine er jeg glad dere heller har begynt å ta i bruk varmen fra himmelen og varmen inni meg. Det er fint at dere også har tatt i bruk den ulende vinden og det sildrende vannet. Selv om dette er bedre for oss alle har det noen ulemper. Derfor lurer jeg på, har dere forsket nok på magnetenes veldige kraft? Den gir uendelig tilgang på energi og har ingen bivirkninger.

Kjære mennesker, jeg tilgir dere uten videre det dere har gjort mot meg fordi dere ikke viste bedre før. Dere forstod ikke at dette også rammet dere selv. Jeg blir syk og feberen jeg får gjør at jeg må kompensere og da blir det mer flommer og flammer.

Før i tiden levde dere tettere på meg. I dag bor mange av dere i klynger som er så store og høye at mange knapt vet hva natur og stillhet er for noe. Kanskje er det derfor dere har glemt hvem jeg er?

Og hvorfor ikke besøke meg mer? Dere kan bade i mine små vann og store hav. Dere kan gli nedover meg når jeg er dekket av det hvite pulveret. Dere kan kjenne på duften av mine vakre blomster og være vitne til en bie som henter nektar. Dere kan nyte utsikten, meditere og kjenne på den fredfulle stillheten. Jeg har mye å by på og jeg vil gjerne vise det fram.

Kjære mennesker, ser dere ikke likheten mellom oss? Jeg er mer levende enn dere tror. Det er ikke uten grunn jeg blir kalt Moder jord eller Gaia. Deres blodårer er som mine elver. Dere puster inn og ut, jeg har mine årstider som kommer og går. Det dere puster ut lever mine trær av. Ja selv trærne mine med sine røtter ligner på deres lunger. Vi lever og ånder sammen.

Er jeg ikke vakker, med mine brusende elver, levende koraller, imponerende landskap, trolske skoger og nydelige solnedganger? Er det ikke vakkert med sommerfuglen som flakser av sted, nattergalen som synger så fint og hvalene som svømmer så majestetisk? Er ikke dette verdt å ta vare på? Hvis ikke min vakre natur berører deres hjerter har dere blitt kalde og ufølsomme. Hvis ikke min veldige kraft gjør dere ydmyke har dere mistet respekten for meg.

Kjære mennesker, jeg vil gjerne at dere skal ha det fint hos meg. Jeg har rett og slett blitt glad i dere. Det kiler når deres små føtter beveger seg på bakken og dere skaper liv og røre oppå meg. Jeg elsker å høre latteren deres. Jeg fryder meg når dere er glade, men jeg kjenner også sorgen deres når tårer faller på bakken. Jeg ville kjedet meg uten dere.

Jeg vil at dere skal bruke meg, ikke misbruke meg. Jeg vil dere skal dra nytte av meg, ikke utnytte meg. Dere har misbrukt og utnyttet meg og alt som lever her lenge nok nå. Det er på tide å våkne.

Og for å få dere våkne må jeg av og til si ifra. Mine stormer, flommer og flammer er noen av mine tilbakemeldinger. Dere får sykdommer og pandemier når dere behandler mine dyr dårlig. Og jeg lurer på, må dere absolutt spise dem?

Jeg vil fortsette med enda sterkere tilbakemeldinger til jeg blir hørt og dere forandrer dere. For det kommer dere ikke utenom, men forandring er en god ting, for det handler om vekst.

Kjære mennesker, jeg er opphav til alt liv og jeg har rikelig av alt og nok til alle. Derfor kan jeg ikke skjønne hvorfor dere ikke fordeler mine goder bedre? Da hadde dere fått kontroll på befolkningsveksten og verden deres ville blitt så mye hyggeligere for dere alle. Hvis noen tar for mye, er det andre som får for lite. Jeg gjør ikke forskjell på noe eller noen.

I min verden foregår alt i sykluser og alt brukes på nytt. Jeg viste ikke engang hva søppel var for noe før dere kom inn i bildet. Kanskje dere skulle studere meg og alt som lever hos meg litt grundigere?

Jeg har eksistert mye lenger enn dere som teller livene i noen få år, jeg teller dem i mange millioner. Dere er mye mer avhengig av meg enn jeg av dere. Faktisk er jeg ikke avhengig av dere i det hele tatt, men samtidig ville livet blitt tomt og ensomt uten dere. Vit at jeg ser på dere som nydelige intelligente skapninger som har et enormt potensial. Dere har bare levd så kort tid oppå meg og er ennå så unge og uansvarlige.

Vi kan skape en fantastisk fremtid sammen hvor vi begge blomstrer, men da må alle gjøre sitt. Jeg vet det er mulig for jeg har også sett alt det gode dere gjør mot andre og alt det geniale og vakre dere er i stand til å skape. Så ja, jeg har troen på dere herlige mennesker! Har dere troen på meg?


Denne artikkelen ble publisert i Dagsavisen 4.1.2022.

 

Miljøpresset må komme fra folk

Miljøpresset må komme fra folk

For tiden pågår klimatoppmøtet COP26 i Glasgow. I likhet med Greta Thunberg har jeg ikke stort håp om lederskap når det gjelder klimakrisen. Det er ikke lenge siden hun kalte det de politiske ledere kommer med av lovnader for «bla, bla, bla».

På tross av Parisavtalen er verden på full fart i feil retning. Faktum er at verdens utslipp øker og er forventet å stige med 16 prosent innen 2030. Dette er dårlig nytt for planeten og dårlig nytt for oss.

En grunn til at snuoperasjonen går så treigt, er at menneskeheten kan sammenliknes med et tankskip. Den er stor og tung, og når den skal forandre retning så går det veldig treigt.

Et stort problem med politikere er at de sitter en veldig kort periode. Det er sjelden at de kan eller tør foreslå viktige tiltak og ta drastiske avgjørelser for verden og miljøets beste. De har partilinjen og et kommende valg å forholde seg til.

Et stort problem med bedriftsledere, som ønsker å gjøre noe med verden og miljøet, er at de har et viktig moment som stikker kjepper i hjulene – nemlig penger. I de aller fleste tilfeller er det ikke jordens ve og vel som er viktigst, men at aksjeeierne får utbytte.

Forskeren Gus Speth sier at de største miljøproblemene egentlig ikke er tap av biologisk mangfold, sammenbrudd i økosystemet eller klimaendringer, som han først trodde. Han mener de største miljøproblemene er egoisme, grådighet og apati.

Jeg er langt på vei enig, og det vi da kan trenge, er personlig vekst i form av selvutvikling. Vi får ikke noen forandring av samfunnet om vi alle bærer på gammel programmering og ikke er villige til å endre oss. Her kan et sitat fra Mahatma Gandhi være på sin plass; Det er nok i verden til å dekke menneskets behov, men ikke hans grådighet.

En måte å få fortgang i snuoperasjonen er å ta i bruk utallige små båter som kan dra tankskipet i riktig retning. De små båtene er oss og hvis mange nok gjør sitt er det håp.

Jeg er optimist av natur og tross alle de negative nyhetene øyner jeg håp. Vi er nå i en brytningstid hvor gamle systemer og tankegods er i ferd med å bryte sammen, mens nye systemer og nye tanker er i ferd med å bryte gjennom. Det hadde vært flott om mediene vier enda mer oppmerksomhet til alt dette nye og positive som skjer.

Noe annet som også gir meg håp, er at vår forståelse om jorden øker. Vi er i ferd med å gå fra å være ubevisste om våre handlinger til å bli bevisste om at våre handlinger har konsekvenser.

Vi skjønner mer og mer at vi mennesker er helt avhengige av naturen og at vi må stelle pent med planeten vår, Gaia. Vi mennesker er for eksempel avhengige av oksygen som trærne produserer, mens trærne er avhengig av karbondioksid som vi puster ut. Vi lever i symbiose med naturen. Og som David Attenborough sa; Hvis vi tar vare på naturen vil naturen ta vare på oss.

Det hadde vært fantastisk om det kommer gode nyheter fra klimatoppmøtet, men jeg har mine tvil. Jeg har større tro på at forandringer kommer nedenfra. Når vi er mange nok til å dra lasset sammen, blir vi en kraft politikerne og lederne ikke kan ignorere.


Denne artikkelen ble publisert i Bergens Tidende 31.10.2021.