LøsningsPortal

Det motsatte av egoisme er empati.
Mer egoisme vil ødelegge verden, mens mer empati vil redde den.
Henning Jon Grini

Løsninger for en bedre verden

På denne siden presenteres løsninger innen alle aspekter av menneskelivet. De vil få fortgang i utviklingen mot en bedre og mer miljø- og menneskevennlig verden og raskere få oppfylt FNs bærekraftsmål.

En av grunnene til at utviklingen går sakte er at alt for mange ikke kjenner til alle de gode løsningene som eksisterer, eller er i ferd med å bryte gjennom, fordi de er så fragmentert.

Løsninger som går i dybden og som berører selve årsaken til våre utfordringer og problemer vil bli prioritert. Derfor er det ikke mange av dem, men de har en transformerende funksjon.

Løsningene trenger ikke være nye, de kan ha eksistert lenge, men ikke blitt iverksatt i særlig stor grad.

Mer info om løsningene

Vi opplever nå mange store kriser på en gang. Det må store fundamentale endringer til i tiden fremover skal menneskeheten overleve.

Hvis vi skal ta vare på jorden slik at vi alle kan ha et godt liv kan vi ikke bare tenke på et aspekt, som for eksempel miljøaspektet. Det viser krigene i Ukraina og Midtøsten oss med all tydelighet. Vi må tenke helhet, at alt hører sammen. Derfor må alle aspekter av menneskelivet med.

Vi og hele samfunnet sitter mye fast i gamle tanker og holdninger og vi sitter på mye utdatert kunnskap, det gjelder ikke bare innenfor miljø og økonomi, men også alle andre aspekter av menneskelivet. I vår tid er det mye som er i rask endring. Vi trenger oppdateringer, lik appene på mobilen.

Vi har allerede løst de fleste problemer et eller annet sted i verden, men da ofte i mindre skala. Det som nå må til, er å skalere dem opp og gjøre dem kjent slik at vi kan få fortgang i utviklingen.

Løsninger er underkjent og underkommunisert. Media har et behov for profitt og da er det ofte slik at saker som kan generere mest mulig klikk får mest oppmerksomhet. Men det er ikke bare media som har dette fokuset, hele samfunnet er basert på en økonomi som setter folk og natur bak i prioriteringslisten og vekst og mest mulig fortjeneste fremst.

Dette er en av de viktigste grunnene til det uføre menneskeheten står midt oppe i. Da sier det seg selv at vi må revurdere våre prioriteringer. Mennesket og naturen må komme først.

Samtidig er det vanskelig å gjøre ting annerledes når det ikke er noe å velge mellom. Man må ha noe nytt å gripe tak i om man skal slippe taket på det gamle.

Det er også mye tyngre å slåss mot det gamle systemet og utdaterte løsninger. Da er det mer effektivt å komme opp med løsninger som gjør det gamle utdatert.

Vi mennesker er vanedyr og vi er kanskje ikke så glade i forandringer, men nå trenger vi å få opp tempoet i å få integrert de gode løsningene. Mange av disse løsningene er godt kjent, men er ennå ikke i utstrakt bruk. Hvorfor er det ikke flere vegetarianere når vi vet at det er bra for helsen, miljøet og dyrene? Hvorfor har vi ikke mer delingskultur og samarbeid når vi vet at det hadde vært bedre utnytting av våre ressurser? Problemet er at noen av løsningene har møtt mye motstand og vi har ikke vært klar for dem, informert nok eller moden nok.

Det nytter ikke lenger å flikke på det gamle systemet. Det må et paradigmeskifte til. Løsningene som presenteres her er ment å være systemendrende, slik at de kan være med på å bringe verden velberget videre inn i en lys fremtid.

Vi bor på en juvel av en planet og formålet med løsningene som presenteres er at alt som lever på den, skal behandles som nettopp det, en fantastisk vakker juvel. Og da er det ikke grenser for hva vi kan få til.

Gratis minibok

Les mer om boken her

VEIEN MOT UTOPIA

En liten bok om våre store samfunnsproblemer

Denne boken trekker noen historiske linjer som kontrast mot nåtidens utfordringer og problemer.

Samtidig gir den et dypere innblikk i årsakene til de utfordringene vi har i dag, og som vi trenger å forstå, skal vi som samfunn komme oss videre.

Ikke minst gir den et veikart om hvordan vi kan få løst våre problemer, og potensialet vi mennesker har i oss til å transformere samfunnet mot en verden vi i dag vil kalle for Utopia.

Last ned boken i pdf format.

PDF filen er lett å lese på mobil.
Når du har lastet boken inn i Adobe Acrobat er det bare å trykke på dråpe symbolet øverst som gjør teksten mobilvennlig.

LØSNINGENE

Nedenfor presenteres løsninger innen 12 tema. Selv om de kun er plassert ett sted kunne noen også bli plassert under andre tema. Flere vil bli lagt til etterhvert.
Noen av linkene er på engelsk, de er markert med flagg.

Økonomi


 

Nedvekst

Illustrasjon: NRK

Målet er å skape en bærekraftig fremtid, sosial rettferdighet i verden og gode liv for alle mennesker. Veien er å forlate selve bærebjelken i moderne samfunn: økonomisk vekst.

Her er åtte foreslåtte nedvekst-tiltak:

– Kortere arbeidstid
– Annerledes velferdsstat
– Skrote BNP
– Forbruksgrenser
– Maksinntekt
– Deling
– Forby produkter med kort levetid
– Fjerne reklame

Les mer om Nedvekst i denne NRK reportasjen.

 


 

Økologisk økonomi

Økologisk økonomi er en fagretning som tar utgangspunkt i at økonomien er en del av en større helhet, nemlig Jorda og biosfæren. Økologisk økonomi bygger på begge fagene økologi og økonomi, og er dermed tverrfaglig i sin innretning.

Grunntesen i fagretningen er at økonomi er en menneskelig konstruksjon som må ta hensyn til naturens lover og økosystemet, og hva som påvirker og endrer naturen.

Andre viktige dimensjoner i økologisk økonomi er samarbeid fremfor konkurranse, og etikk.

Info er fra Store norske leksikon om økologisk økonomi.

Bokomtale om boken Økologisk økonomi av Ove Jakobsen.

 


 

Fremtidens økonomiske verden

Dette er et bokutdrag som er hentet fra boken Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid. Utdraget tar for seg dagens dysfunksjonelle økonomiske virkelighet som er ødeleggende for både mennesker og natur.

Samtidig peker den på måter vi kan gjøre ting annerledes og en mengde henvisninger til de som jobber med en slik massiv omstilling vi nå står ovenfor.

Håpet er at vi nå kan foreta endringer som fører oss inn på et spor som er mer rettferdig og menneskevennlig samt at vi tar langt mer hensyn til planeten vi bor på og er avhengige av.

Les mer om Fremtidens økonomiske verden.

 


 

Rethinking Economics Norge

Rethinking Economics Norge er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål. Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre.

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid.

Rethinking Economics Norge er del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Les mer om Rethinking Economics Norge.

 

Utdanning


 

Finsk skole

Foto: Utdanningsnytt

De finske elevene har toppet PISA-resultatene i lesing, matematikk og naturfag siden de første PISA-undersøkelsene kom i 2001.

I Finland begynner barna på skolen som sjuåringer. De har ikke nasjonale prøver og ingen andre obligatoriske standardiserte tester.

I grunnskolen får elevene kun standpunktkarakterer og har ikke eksamen. Nasjonale prøver finnes, men de er frivillige. Også i videregående skole får elevene kun standpunktkarakterer underveis. Eksternt vurdert eksamen, såkalt studenteksamen, tas etter tre år.

Dessuten går nesten alle elever på nærskolen. Det er knapt private skoler i Finland.

Finske lærere har høy tillit hos elever, foreldre, politikere og i samfunnet ellers.

Les mer om Finsk skole​.

 


 

Steinerskolen

Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående.

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

Steinerskolen har en intensjon om å vise omsorg for elevens sunne utvikling, gi dem mulighet for å realisere sine forutsetninger og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter de trenger i samfunnet.

Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Les mer om Steinerskolen.

 


 

Lumiar

Lumiar regnes av UNESCO som en av de mest innovative skolene i verden.
De har som mål å sende barn ut i verden med en sterk følelse av hvem de er, hva de elsker og hvordan de kan gjøre en forskjell i verden! Dette gjør de ved å inspirere og støtte dem – samtidig som de gir dem rom til å finne ut av ting selv.
Mye av dagens utdanningssystem begrenses av testing, store klasser og manglende finansiering. Lumiar oppmuntrer barna til fritenking, innovasjon, kreativitet og respekt for fellesskapet og vårt naturlige miljø.
Dette er alle kvaliteter de mener er essensielle for at neste generasjon skal møte utfordringene i en verden i rask endring.

Les mer om Lumiar.

 


 

Mindvalley

Mindvalley gir utdanningen som vanlige skoler glemte.

Å være menneske er mer enn bare hva vårt ødelagte utdanningssystem gjør det til. Mindvalley lærer verden kunsten å virkelig leve ekstraordinære, tilfredsstillende og lykkelige liv.

Vi bruker de beste årene av livene våre på å forberede oss på karrieren. Men vi bruker nesten ikke tid på å forberede oss på ting som vil avgjøre kvaliteten på livserfaringen vår og kvaliteten på relasjoner, helse, tankesett og velvære.

Mindvalley lærer deg de tingene som faktisk betyr mest i livet. Og vi gjør det ved å bringe inn de nyeste banebrytende teknikkene, verdens beste lærere og en kraftig læringsplattform som er den beste i sitt slag i verden.

Les mer om Mindvalley.

 


 

Morgendagens skole burde undervise i verdier

Hvor har det blitt av fag som tar for seg kjærlighet eller ærlighet? Hvorfor underviser vi ikke i toleranse, vennskap og empati? Hvorfor lærer man ikke om forskjellen mellom egoistisk og uselvisk oppførsel? Dette og flere viktige verdier bør få en plass i skolene.

Jeg gremmes av at vold og frykt vises så til de grader i filmer, serier og spill. Samtidig undervises det knapt om det viktigste i livet og det som gir livet vårt mening – nemlig kjærlighet. Kunne man ikke lære litt om hva ubetinget kjærlighet er og hvordan vise det?

Jeg gremmes av at barn og unge får mesteparten av sin seksuelle undervisning via porno. Hvorfor ikke lære elevene kjærlighetsfull sex uten skyld og skam og at kroppene våre er vakre og fantastiske.

Jeg gremmes av vår behandling av jordkloden. Kanskje vi også burde fått undervisning i ansvar, som å forvalte og behandle jorden vår på en god måte?

Vi burde undervise barna våre mye mer om de viktigste verdiene i livet, om det å være menneske og hvilket ansvar vi har for hverandre og vår felles jord. Da hadde vi skapt et fredeligere, varmere og mer empatisk samfunn.

Les mer om Verdier i skolen.

 


 

Utvikling av karakter

Kan du forestille deg en verden uten medfølelse eller integritet? En fremtid der en persons karakter ikke betyr noe? Vi kan ikke.

Karakter avslører vår felles menneskelighet som overskrider religiøse, kulturelle og etniske forskjeller.

Vi ser for oss en fremtid der ærlige, pålitelige, respektfulle mennesker behandler andre slik de ønsker å bli behandlet.

Les mer om Utvikling av karakter.

 

Spiritualitet


 

Alternativt Spirituelt Forbund

Alternativt Spirituelt Forbund (ASF) er et nytt trossamfunn for alternativt spirituelt søkende mennesker. Det ble stiftet høsten 2023. ASF ønsker å være et møtepunkt for alle dem som identifiserer seg med et alternativt trossystem basert på frihet og uten rigide regler og dogmer.

Sentralt i verdigrunnlaget er forståelsen av at mennesket har en evig og udødelig sjel som er i stadig utvikling og energiheving. Ved å forene våre krefter håper vi å kunne bli et positiv og effektivt bidrag til samfunnsdebatten og det store skiftet jorden trenger å gå igjennom. Vi står stødig på verdier som respekt for enkeltmenneskets frihet til selv å velge sin vei, respekt for jorden og alle dens skapninger og et ønske om at menneskeheten kan komme inn på en ny kurs som ivaretar positive verdier som økologi, likeverd og likestilling.

Les mer om Alternativt Spirituelt Forbund.

 


 

Nær-døden opplevelser

I vår moderne tid er det veldig mange som har vært erklært som døde, men som har blitt vekket opp igjen av våre moderne medisinske apparater. Det har medført en strøm av grensesprengende og utrolige historier fra de som forteller dem. Vi snakker her om millioner av mennesker over hele verden.

Hvis man bruker dem som rettesnor forteller de en ganske annen historie enn det som religionene forfekter. Det de forteller oss er at det finnes ingen død, at livet går videre og at vi har ingenting å frykte. Snarere tvert om, det er så vakkert og kjærlighetsfylt det som møter oss når vi en gang tar farvel med dette livet, at de som prøver å beskrive dette for oss finner ikke ord som dekker og beskriver det fantastiske de har opplevd.

Les mer om Nær-døden opplevelser.

 


 

Himmelske Samtaler

Budskapet i bøkene Himmelske Samtaler blir av svært mange betraktet som det viktigste åndelige budskapet i vår tid.

De er fulle av tanker som kan bidra til å skape et nytt menneskesyn og en ny, fredfull verden. Og de bærer budskap om en ny sosial, seksuell, politisk, økonomisk og teologisk revolusjon på jorden, en omveltning som vil overgå alt annet vi har sett til nå.

Les mer om Himmelske Samtaler.

 


 

Humanity’s Team

Humanity’s Team er den fremste ideelle organisasjonen i verden i «transformasjonsutdanning», og en internasjonal åndelig bevegelse.

Vår revolusjonerende strømmeplattform Humanity Stream+ inneholder hundrevis av transformerende spirituelle programmer.

Vi er fokusert på å hjelpe mennesker over hele verden til å våkne til sammenhengen – eller enhet – med alt i universet, slik at de kan virkeliggjøre den bevisstheten i alle aspekter av livet deres.

Les mer om Humanity’s Team.

 

Styresett


 

Direkte demokrati

Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.

Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker. Et slikt system baserer seg i større grad på at velgerne selv er med på å avgi stemme i hver enkelt sak.

Sveits er et av landene som delvis er styrt ved hjelp av direkte demokrati.

Les mer om Direkte demokrati.

 


 

Demokratiet trenger en overhaling

USA var en gang et land man så opp til. Nå ligner det heller på et mareritt for alt for mange amerikanere. Der har pengenes innflytelse tatt kvelertak på det politiske systemet.

Demokratiet trenger en overhaling, og det gjelder ikke bare i USA, men stort sett i resten av verden også.

Hvordan kan man så styrke og forbedre demokratiet? I linken under presenteres noen forslag til forbedring.​

Les mer om forbedring av demokratiet.

 


 

Sirkelen – en arena for dialog

Vi trenger nye måter å omgås hverandre på en respektfull måte. Vi har jo for så vidt tradisjon for det her i Norden med våre Ting hvor ikke bare konger og høvdinger fikk tale, men også den vanlige mann.

I mange tradisjonelle samfunn, fra Kalahari til Arizona, foregår politiske diskusjoner ved at deltagerne sitter i ring. Sirkelen symboliserer både demokrati og likhet, sammenheng og dialog.

Les mer om Sirkelen.

 


Damanhur

 

Damanhur er et stort spirituelt fellesskap i Nord-Italia med rundt 600 innbyggere. Det er et levende laboratorium for fremtiden.

Stedet er bygget på solidaritet, deling, kjærlighet og respekt for miljøet. Damanhur har mottatt en FN-pris som et bærekraftig øko-samfunn.

De har sin egen grunnlov, kultur, kunst, musikk, myntenhet og skoler. De tar i bruk vitenskap og teknologi og har laget sine egne healing instrumenter.

De har også et fantastisk underjordisk tempel kalt Menneskehetens Tempel med utrolig flotte malerier og kunstverk.

Les mer om Damanhur.

Det finnes en nosk avdeling og samfunn.

Miljø


 

Norge bør lære av Costa Rica

Foto: Dagbladet

Takket være kloke ledere, som miljø- og energiminister Carlos Manuel Rodriguez, er Costa Rica landet som verner mest natur i verden.

– Hvorfor Costa Rica er best på vern i verden? Vi var de første til å gi folk rett til eget land, vi avskaffet slaveriet og dødsstraffen før vi kvittet oss med det militære, forklarer Rodriguez.

Hovedgrunnen til at Costa Rica klarte å stoppe nedbyggingen av skogen og naturen, var at de laget et system som gjorde det mer lønnsomt å verne skog enn å kutte ned trærna. For å finansiere dette, innførte de en egen skatt på fossile brensler som går direkte til naturvern.

Les mer om Norge bør lære av Costa Rica.

 


 

Restaurering av økosystemer

Foto: STAFFAN WIDSTRAND/REWILDING EUROPE

Det er en økende bevissthet om at bevaring av natur ikke er nok. Det trengs også tiltak for å reparere natur som er skadet av oss mennesker, for det er det enormt mye av.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) er kun 28 prosent av verdens isfrie landareal regnet som lite påvirket av menneskelig aktivitet.

Rewilding, som er det engelske ordet, går ut på å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand.

Les mer om Restaurering av økosystemer.

Restor har allerede gitt et løft til tusenvis av grønne prosjekter i alle størrelser over hele verden. Restor er som Google Maps for naturen.

Les mer om Restor.

 


 

Klimahus

Sommeren 2020 åpnet Kronprins Haakon Klimahuset i Oslo som en av de første i verden.

Når det gjelder klima og miljø trenger vi å bli informert. Vi trenger å bli opplyst og forstå verden og samspillet i naturen bedre. Vi trenger også en historisk innsikt i hvorfor vi har forurenset og utnyttet naturen så vi ikke gjentar det.

Klimahus plassert rundt om i Norge og verden kan være utmerkede moderne lærings- og opplevelsessentre som kan gi unge og voksne en dypere forståelse av vår innvirkning på naturen og ikke minst hvordan vi kan skape en fornybar og forurensningsfri verden hvor respekt for naturen råder. Dette er bare noe slike sentre kan brukes til.

Les mer om Klimahuset i Oslo.

 


 

AskNature

Menneskeheten står overfor mange utfordringer. Hovedtanken bak AskNature er at naturen allerede har løst mange av problemene vi sliter med.

Våre medskapninger, det fantastiske nettverket av planter, dyr og mikrober, har utført milliarder av år med forskning og utvikling. Dyr, planter og mikrober er de fullkomne ingeniørene.

For å oppdage løsningene er alt vi trenger å gjøre å spørre.

Les mer om AskNature.

 

Media


 

Konstruktiv journalistikk

Som mediekonsument er det lett å bli sittende med en følelse av at verden er full av elendighet. Krig, terror, vold og ulykker. Men er verden egentlig så forferdelig? Svaret er nei. Den er bare sånn i nyhetene.

Det er mange forskjellige saker og arbeidsmetoder som kalles konstruktiv journalistikk. Felles for dem alle er at de setter søkelyset på fremtiden, veien videre, fremgang, utvikling eller løsning. Målet er å gi publikum et mer korrekt bilde av hva som foregår i verden enn det mediene som regel presenterer i dag.

Les mer om Konstruktiv journalistikk (Aftenposten).

Eksempel er yes! magazine.

 


 

Fix The News

Hvis vi vil endre historien om menneskeheten i det 21. århundre, må vi endre historiene vi forteller oss selv.

Vi er en gruppe forskere, kunstnere, teknologer og gründere som tror det er nye og bedre måter å gjøre ting på i det 21. århundre.

Hos Fix The News forstår vi at vitenskap og teknologi skaper en verden som er mer fredelig, gjennomsiktig og rik. Vi er fast bestemt på å dele den historien.

Vårt oppdrag er å fremme intelligent, optimistisk tenkning om fremtiden, og gi folk mulighet til å bidra til den.

Les mer om Fix The News.


 

Positive nyheter

Media må ha noe å leve av, men må det gå på bekostning av mennesket og jorden? Medias fokus på profitt er med på å skape krisene vi mennesker og jordkloden står ovenfor. Medias rolle fremover blir viktigere enn noen gang.

Media presenterer som regel et skjevt bilde av verden. De har et for stort fokus på problemer, sladder, ulykker og det som ellers er negativt i verden.

Hadde det ikke vært flott om media fokuserte på hva som er best for oss mennesker, naturen og jordkloden? Verden hadde tatt et stort steg fremover om media kunne fremme det beste i oss og vise til alt det positive som skjer, vårt potensial og alle de flotte løsningene som finnes.

Eksempel er Verdens Beste Nyheter.

Eksempel er Positive News.

 


 

TED

Formålet er å spre ideer, fremme fellesskap og skape innvirkning.

TED ønsker å oppdage og spre ideer som vekker fantasi, omfavner muligheter og fremmer innvirkning i samfunnet. Organisasjonen vektlegger nysgjerrighet, fornuft, undring og jakten på kunnskap.

TED startet i 1984 som en konferanse der teknologi, underholdning og design var i fokus, men i dag favner den over et mangfold av samfunn rundt om i verden og initiativer som utforsker alt fra vitenskap og næringsliv til utdanning, kunst og globale spørsmål.

Les mer om TED.

TEDx er en variant av TED (tilknyttet TED, men er uavhengig). Det arrangeres over 3000 i hele verden, også i Norge. TEDx i Arendal regnes som en av de beste i verden.

Les mer om TEDx i Arendal.

 

Helse


 

Friskhus

Det som startet som et gratis lite sykehus har forvandlet seg til en global organisasjon som bygger en bedre fremtid for menneskeheten.

Gesundheit Institute er en non-profit helseorganisasjon som driver helhetlig medisinsk behandling basert på troen på at man ikke kan skille individets helse fra helsen til familien, samfunnet og verden. Vennskap og latter er den beste medisin, ifølge grunnleggeren Patch Adams.

De ønsker å omformulerer «sykehus» som en integrasjon av læring og omsorg innebygd i et intensjonelt fellesskap. De mener at healing er å være et omsorgsfullt og kjærlig menneske, ikke en forretningstransaksjon. Pasienter blir behandlet som venner.

Les mer om Friskhus (Gesundheit Institute).

Patch Adams har blitt filmatisert. Trailer kan sees her.

 


 

Placebo og nocebo

Kroppen fra naturens side er koblet slik at den skal kunne helbrede seg selv, og at bevisstheten styrer dette selvhelbredende systemet.

Placeboeffekten viser kraften i positive tanker, forventninger og forhåpninger, mens noceboeffekten (altså det motsatte) viser kraften i negative holdninger.

Hvis du for eksempel forteller pasientene i et klinisk forsøk at de skal få en pille som vil lindre smertene, er det store sjanser for at smerten vil forsvinne, selv om de bare får en sukkerpille. Men hvis du advarer dem om at behandlingen kan medføre kvalme og oppkast, er det stor grad av sannsynlighet for at de kommer til å kaste opp.

Dette betyr med andre ord at det ikke er selve placebopillene som har noen betydning, men ordene og omsorgen (eller mangel på omsorg) som ligger bak når placeboen blir gitt. Bevisstheten til mottakeren er dermed den som bestemmer hvor mye kraft ordene som blir gitt skal få.

 Joe Dispenza, som snakker i den korte YouTube videoen over, har utgitt boken ‘You Are The Placebo’. Et kort bokanmeldelse kan leses her.

 


 

Meditasjon og mindfulness

Meditasjon og mindfulness får stadig større fotfeste.

Meditasjonspraksis kan virke gunstig ved søvnløshet, depresjon og angst, og redusere risikoen for hjerte-karsykdommer, og det kan motvirke stress.

Meditasjon kan gi målbare forandringer i hjernegruppene forbundet med hukommelse, og vi har økende holdepunkter for at meditasjon kan forebygge demens og bremse utviklingen av denne sykdommen, særlig i tidlige stadier.

Les mer om Meditasjon og mindfulness.

 


 

Vegetarianer

En vegetarianer er en person som følger en diett som hovedsakelig består av matvarer fra planteriket, altså kornprodukter, grønnsaker, bønner, frukt og bær, poteter, nøtter og frø.

En økende andel av befolkningen er opptatt av å redusere inntaket av kjøtt. Tre av ti uttrykker interesse for vegetarmat i nyere kostholdsstudier.

Et stadig mer framtredende argument for å utelate kjøtt fra kostholdet er den negative effekten kjøttproduksjon og -forbruk anses å ha på miljø og klima.

Les mer om vegetarianer.

Les mer om helsegevinsten ved et plantebasert kosthold.

Er du vegetarianer eller veganer? Da er dette godt nytt for deg.

Kjøtt eller plante-erstatninger? Konklusjonen er klar

 


 

Alternativ behandling

Foto: Shutterstock – bilde hentet fra nettstedet Behandler.no

Formålet med alternativ behandling og skolemedisin er å hjelpe og forsterke kroppens egne selvhelbredende mekanismer. Det er store forskjeller hvordan man ser på mennesket. Sjelen, at vi er noe mer enn bare kropp, er som regel fraværende i skolemedisinen, men vanligvis ikke hos alternative behandlere.

Skolemedisinen har gjort mye godt og er flinke på veldig mange områder. På den andre siden har de lite tid og omsorg til pasienten og en tendens til å skrive ut mye medisiner, noe som sjelden helbreder selve årsaken.

Alternativ behandling på sitt beste er flinkere til å se selve mennesket og helheten. Ofte forstår de bedre hvilken makt vår egen bevissthet har, som at stress og negative følelser kan medføre sykdommer, mens positive tanker og følelser kan styrke immunforsvaret vårt.

Les mer om Alternativ behandling.

Justis


 

Tax Justice Norge

Financial Secrecy Index

Tax Justice Norge jobber for global skatterettferd – et demokratisk og åpent skattesystem.

Da kreves en effektiv og rettferdig skattlegging av multinasjonale selskap, som i dag kan unnslippe skatteregninger ved å flytte overskuddet til skatteparadis.

Skatteparadis, skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging forsterker økonomisk ulikhet, svekker inntektene til fellesskapet, og undergraver legitimiteten og tilliten til skattesystemet.

Les mer om Tax Justice Norge.

 


 

Grunnlønn

Med grunninntekt menes at alle innbyggere gis et fast beløp i måneden som skal dekke de grunnleggende behovene som mat, klær og et sted å bo helt uten betingelser.

Vi har allerede innført grunninntekt for noen i dag. Alle pensjonister får penger av staten uansett om de har jobbet eller ikke. Mange andre ordninger i velferdsstaten er en slags grunninntekt slik som arbeidsledighetstrygd, sosialstøtte og uføretrygd. Men forskjellen er at det her blir stilt betingelser.

Viktige grunner som taler for, er at man slipper å bruke unødvendig krefter og ressurser på å bekymre seg for grunnleggende nødvendigheter, samtidig som det frigjør masse kreativitet og tid. Man får mer livskvalitet.

Les mer om Grunnlønn (borgerlønn).

Borgerlønn i Trondheim
Når Trondheim setter gang det planlagte prosjektet, blir det første gang noe som ligner på borgerlønn prøves ut i Norge.
Les mer om det her.

Les artikkelen – Sufficient Evidence, Now Politics.

 


 

Kan en verdensunion sikre fred?

Det finne en måte å skape fred. Den løsningen finnes allerede i dag i mindre skala i form av Amerikas Forente Stater. USA var den første som organiserte seg i en sammenslutning av frie stater, og lykkes i å forene dem i en gruppe hvor hver og en er underlagt en sentral myndighet.

Disse amerikanske statene har ikke vært i krig med hverandre på godt over 200 år (med unntak av den amerikanske borgerkrigen som handlet om avskaffelse av slaveriet og som var en konflikt mellom Nordstatene og Sørstatene).

Selv om det var motstand mot å forene de amerikanske statene i begynnelsen, bl.a. fordi statene trodde de ville miste sin individuelle suverenitet, viste det seg at det ikke skjedde. Statene ble tvert imot sterkere bl.a. fordi forsvaret ble sterkt redusert og pengene kunne brukes til andre formål.

Les mer om verdensunionen.

 

Relasjoner


 

Bærekraftige liv

Vi skaper aktiviteter i lokalsamfunn over hele Norge, med frivillig arbeid, ekte engasjement og all kompetansen som bor i nabolagene.

Nabolaget ditt er en bitteliten verdensdel. I lokalsamfunnet som omgir deg finnes det interessante mennesker du ikke kjenner og et mylder av små løsninger på store, globale utfordringer. Her, midt i hverdagen, er det lett å skape konkrete endringer.

Bærekraftige liv er eksempler på folk som handler og viser hvordan vi kan skape positiv endring i lokalsamfunnet. Hvordan gå fra å være enkeltmenneske til et handlekraftig nettverk? Hvordan dyrke en kultur preget av skaping, ikke bare prating? Hvordan skape mer bærekraft samtidig som livskvaliteten øker? Hvordan gjøre noe konkret med store, uangripelige problemer som klimautfordringer, ensomhet og manglende integrering?

Bærekraftige liv-nettverket over hele Norge består av vanlige folk, som brenner for det de elsker mest. De har innsett at noen må gjøre noe for å gjøre verden bedre. For at barna våre skal kunne leve med sine barn på et sted som er godt å være.

Les mer om Bærekraftige liv.

 


 

ØKOtun og Økolandsby

 

Foto: Nordbolig

På Møystad Økotun utenfor Hamar kommer eneboliger og seniorleiligheter omgitt av mathager, fjøs, verksted, fellesrom og rause delingsordninger.

Her kan du oppleve tilhørighet i et velorganisert felleskap, leve det moderne småbrukerlivet og vise verden at en klimanøytral livsstil er mulig.

Et Økotun er et boligområde planlagt for samvær og fellesskap på tvers av generasjoner, og for å være delvis selvforsynt med mat.

Moderne boliger bygget etter høye klima- og miljøkrav, delte arealer i et felleshus og delingsløsninger for verktøy og bil, skal bidra til å redusere forbruket og klimautslippene samt gi mer økonomisk frihet til beboerne.

Les mer om Møystad Økotun.

Økolandsby er en landsby som lever mest mulig i balanse med naturen og med bærekraftige løsninger og lavt energibruk. Mye er likt til Økotun bare i større skala. Økolandsbyer legger stor vekt på fellesskap.

Les mer om Global Ecovillage Network.

Det krever en landsby å oppdra et barn
Denne artikkelen nedenfor beskriver en familie som flyttet fra byen til en moderne økolandsby og hvordan de fikk et helt nytt liv for barna og seg selv.

Les mer i artikkelen We are Wired to Raise Children in Community.

 


 

Sjiraffspråk (ikkevoldskommunikasjon)

 

Den har fått navnet sitt fordi sjiraffens lange hals gir den oversikt, de store ørene gjør den flink til å lytte og det store hjertet gir den empati.

Dette er en kommunikasjonsform og et konfliktløsningsverktøy med formål å gjøre potensielle konflikter om til fredelige dialoger og bryte tankemønstre som fører til sinne og depresjon. Man lærer og å si fra om følelser og behov uten å skape fiendskap.

Dette er en empatisk kommunikasjon og den blir også kalt for hjertets språk.

Les mer om Sjiraffspråk.

 


 

Fredsdepartement

Nesten alle land i verden har et forsvarsdepartement, men nesten ingen har et fredsdepartement. Det brukes enorme penger på våpen og forsvar, men bare smuler på fred og forebygging.

Norge er kjent for å være en fredsnasjon. Men fred kommer tydeligvis ikke av seg selv. Det må forebygges og tillit må skapes. Ved å opprette et fredsdepartement, som et av de første i verden, har Norge mulighet for å fremstå som en gigant innen fredsarbeid. Noen må jo gå foran og vi i Norge er et av de landene i verden som har best forutsetning.

Vi kan ikke rette all vårt fokus på våpen, forsvar og krig. Er det noe vi trenger mer fokus på nå så er det fredsarbeid og forebygging. Et fredsdepartement i Norge vi ha et slikt fokus og samtidig vil det gi en signaleffekt og et håp til verden om at permanent fred er innen rekkevidde. Og det trengs i en verden med økende konflikter, uro og polaritet.

Les mer om fredsdepartement.

 

Infrastruktur


 

Fra brutalistisk arkitektur til skjønnhet

 

Den franske forstaden til Paris, Le Plessis-Robinson, var dominert av modernistisk urbanisme og ble forvandlet ved å introdusere tradisjonell, blandet bystruktur, vakker klassisk arkitektur inspirert av dens lokale tradisjoner.

For å skape et levende og trivelig samfunn ble det skapt parker rik på biologisk liv, og korte avstander til alle nødvendigheter.

Le Plessis-Robinson gjorde sosiale boliger attraktive og rimelige ved å la leietakere kjøpe boligene sine til en brøkdel av markedsprisen.

Le-Plessis Robinsons urbane transformasjon beviser at skjønnhet er nøkkelen til å skape levelige rom.

Les mer om transformasjonen av Le Plessis-Robinson.

 


 

Selvforsynt (off-grid)

 

Foto VG

Det å leve selvforsynt vil bli mer og mer vanlig fremover. Det har flere fordeler. Når det gjelder mat er det mye som fraktes fra andre kanter av verden. Det belaster miljøet og holbarheten reduseres.

Det å være delvis selvforsynt med strøm er blitt mer vanlig her i Norge etter at strømprisene ble høye. Fordelene er at man får kontroll over kostnadene og man vil fremdeles ha strøm selv om strømmen går hos det lokale strømnettet.

Hvis man skal basere seg på et mest mulig selvforsynt liv så passer det nok best i et mindre samfunn hvor man kan hjelpe hverandre.

Les mer om å være selvforsynt i denne VG reportasjen.

 


 

Auroville

 

Auroville ønsker å være en universell by hvor menn og kvinner fra alle land kan leve i fred og harmoni uansett tro, politisk standpunkt eller nasjonalitet. Formålet med Auroville er å realisere menneskelig enhet.

Auroville er en eksperimentby som for tiden består av ca. 3300 mennesker fra India og rundt 60 andre land.

De har i flere tiår jobbet mye med å utvikle nye metoder innen følgende områder:
– Kunst og kultur
– Utdanningsforskning
– Miljøregenerering
– Håndverk og småskalaindustri
– Helse og helbredelse
– Innovativ byggeteknologi
– Integrert byplanlegging
– Organisk jordbruk
– Fornybar energi
– Bygdeutvikling

Les mer om Auroville.

 

Kunst


 

Kunstsentrene i Norge

Kunstsentrene i Norge er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre.

De arbeider for å bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene og utvikler kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst. De arbeider også med å styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst.

Kunstsentrene fungerer som et bindeledd mellom de profesjonelle kunstnerne og samfunnet gjennom utstillingsproduksjon, kuratering og kunstformidling i sin region. Kunstsentrene er åpne for alle.

Les mer om Kunstsentrene i Norge.

Kunst blir ofte underkjent i samfunnet.
Her er en artikkel som forklarer hvor viktig kunst er.

 


 

Visjonær kunst

«Becoming» © Autumn Skye

Gjennom historien har samfunnet sett til kunsten for å veilede og inspirere oss. Nå, mens verden står foran monumentale endringer, kan kunstverk være kart for å hjelpe menneskeheten videre.
– Autumn Skye

Visjonær kunst er kunst som hevder å transcendere den fysiske verden og skildre en bredere visjon av bevissthet, inkludert åndelige eller mystiske temaer, eller er basert på slike opplevelser.

Les mer om visjonær kunst.

 


 

Kunst ved hjelp av kunstig intelligens

© Henning Jon Grini – se flere bilder i galleriet mitt
PS! (Bildet ovenfor ble laget etter mine instrukser for hvordan de runde husene i science fiction boken min var forestillt. De ble nokså lik.)

AI-bilder kan anses som kunst fordi det involverer en kreativ og intellektuell prosess, eksperimentering og estetisk utforskning av teknologi som resulterer i et ferdig kunstverk.

Man skaper noe som ikke var der tidligere. Selv om maskiner genererer verket, så er det en kunstner med sin visjon, fantasi, intuisjon og formuleringsevne som har valgt de estetiske parametrene som skal følges.

Resultatet kan være unik og original kunst som utforsker nye og spennende måter å uttrykke seg på, og som kan berøre betrakterens følelser og oppfatninger på samme måte som andre kunstformer.

Les mer om AI-kunst i dette leserinnlegget.

 


 

Kunstterapi

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode basert på at skapende virksomhet kan ha en helende virkning. Kunstterapi brukes til å fremme fysisk, mental og psykisk helse og livskvalitet.

Kunstterapi innebærer målrettet bruk av kreative og kunstneriske metoder som musikk, dans og bevegelse, tegning, maling, forming i leire, bruk av drømmer, eventyr og myter samt skriving i tillegg til samtaler.

Les mer om kunstterapi hos Kunstterapiforeningen.

 

Vitenskap


 

Kunstig intelligens

© Henning Jon Grini – (blomsterbilde laget med kunstig intelligens) se flere bilder i galleriet mitt

Kunstig intelligens kan bli til enorm nytte for mennesket, hvis det brukes riktig. Det kan brukes til det gode, men kan som alt annet misbrukes. En stor utfordring blir å skille mellom det som er virkelig og det som er laget av KI.

Faren er også tilstedet for at vi stoler og bruker denne teknologien for mye, at vi blir for avhengig av den og at det går på bekostning av menneskelig kontakt.

Her er noen linker om temaet og hva KI kan brukes til:

De beste AI-verktøyene du må kjenne til nå

Nå begynner det virkelig å bli skummelt her

How AI Can Help Humans Become More Human.

En humoristisk og kritisk vinkling på KI:
An unbelievable opportunity.

Podcast jeg selv er med i:
Kunstig intelligens – Hva betyr det for oss mennesker?


 

Nytt atombatteri i myntstørrelse kan vare i opptil 50 år uten lading

© Betavolt

Atombatterier skal ifølge produsenten sørge for at mobiltelefoner aldri trenger å lades, og at droner kan fly for alltid.

Teknologien har blitt brukt i mange år på romferder og i ubåter.

Kinesiske Betabolt har plassert 63 isotoper inn i sitt nye atombatteri BV100, som er mindre enn en mynt.

Disse batteriene utnytter energi fra henfall av radioaktive isotoper til å generere elektrisitet.

Det er en metode som ligner på teknologien man finner i eldre pacemakere og romfartøyer.

Les mer om atombatterier.


 

Historisk gjennombrudd i kvantefysikken

Det skjedde noe bemerkelsesverdig den 28 september i 2023. En av våre kanskje mest visjonære kvantefysikere, sveitseren Nassim Haramein og hans forskerteam i Geneve, lanserte en banebrytende vitenskapelig artikkel kalt “The Origin of Mass and the Nature of Gravity” – om materiens opprinnelse og gravitasjonens natur.

I artikkelen på 52 sider med fysikkligninger og utredninger hevder de å funnet opphavet til masse, energi og gravitasjon, og samtidig funnet ligninger som på en elegant måte forener kvantefysikken med relativitetsteoriene, altså grunnlaget for astrofysikken, noe ingen
tidligere har lykkes med. Implikasjonene er både vitenskapelig og åndelig dyptgripende.

Ved å knekke kodene til opprinnelsen av materie og gravitasjon, – og alle de andre naturkreftene og konstantene, står vi plutselig på terskelen til vår sivilisasjons kanskje mest sensasjonelle paradigmeskifte. Mulighetene for en helt ny, rimelig og utømmelig tilgang på energi.

Les mer om gjennombrudd i kvantefysikken.

 

GLOBALT LØSNINGSSENTER

Dette er et foreslått senter for samling og deling av løsninger på våre lokale, nasjonale og globale problemer, innen alle aspekter av menneskelivet. Dette hadde fått fortgang i FNs bærekraftsmål.
Norge er et av de landene i verden som har best forutsetninger for å etablere et slikt senter.

LES MER HER
(ekstern link)

The Peace Room
Mens dagens forsvarsdepartementer holder øye med konfliktområder vil et «fredsrom» holde øyet med løsninger.